เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

           ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านสุขภาพ   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เริ่มดำเนินโครงการ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2527 โดยเริ่มทำการออกแบบและจัดการก่อสร้าง เปลี่ยนแปลงจากอาคารเดิมที่เป็นอาคารตึกแถว
ให้เป็นรูปลักษณ์ของสถานพยาบาล และจัดการตกแต่งให้สวยงาม โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จึงแล้วเสร็จ ได้เปิด
ให้บริการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2527 โดยมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 50 เตียง การทำงานของ
พนักงานทั้งหมด อยู่ในขั้นที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มกำลังของโรงพยาบาล ถึงแม้ว่า
จะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กในเวลานั้น