ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ข้อมูลทั่วไป

สังคมไทยในปัจจุบัน เริ่มเข้าสู่ภาวะเร่งรีบทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ รวมทั้งการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลา เนื่องจาก ภาวะเร่งรีบ เคร่งเครียด ตลอดจนการเดินทางประจำ อาจทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา คนทำงาน รวมถึง นักธุรกิจ ทางโรงพยาบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารเป็นอย่างมาก จึงได้จัดตั้งศูนย์ระบบทางเดินอาหารขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการตรวจวินิจฉัย จนถึงการดูแลรักษาด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริม ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ อวัยวะในช่องท้อง โรคตับ โดยทีมรักษาที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกด้วย
■ ขอบเขตการให้บริการ
ปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและตับเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางกายภาพ เช่น อาหาร อากาศ การดำเนินชีวิตและการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่กำลังเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น โรงพยาบาลจึงมุ่งมั่นให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างมีคุณภาพ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
- โรคกระเพาะอาหารอักเสบและแผลในกระเพาะอาหาร
- โรคมะเร็งของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร สำไส้
- โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
- ภาวะกรดไหลย้อน
- โรคตับอักเสบจากพิษสุรา
- ภาวะไขมันเกาะตับ
- โรคไวรัสตับอักเสบ
- โรคนิ่วในถุงน้ำดี
- ภาวะตับแข็ง-มะเร็งตับ

■ การบริการ
1.การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้อง (GI Endoscopy)
• การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น (Gastroscopy) เพื่อดูการเคลื่อนไหวและความผิดปกติ รวมถึงตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหาร
• การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เพื่อดูความผิดปกติของเยื่อบุลำไส้และผนังลำไส้ การบีบตัวของลำไส้จนถึงส่วนต้นของลำไส้ใหญ่ หรือส่วนต่อของลำไส้กับลำไส้เล็ก
• การส่องกล้องเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (Sigmoidoscopy)
• การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในทางเดินอาหาร (Polypectomy)
• การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจ โดยไม่ต้องผ่าตัดหรือดมยา (PEG:Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)
• การรักษาภาวะเลือดออกจากเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร

2.การตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการใช้แคปซูล(Gastrointestinal Wireless Capsule Endoscopy)
เป็นการตรวจวินิจฉัยแนวใหม่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในส่วนที่ลึกที่สุดของลำไส้เล็ก โดยการกลืนแคปซูลเพื่อบันทึกภาพส่วนต่างๆของระบบทางเดินอาหาร จากนั้นแพทย์จะนำภาพและข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อให้การรักษาคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง ตามสาเหตุของโรคต่อไป

3.การดูดและการเจาะตรวจชิ้นเนื้อตับ Liver Biopsy เพื่อนำเนื้อเยื่อและเซลล์ตับมาวิเคราะห์ ในกรณีที่มีก้อนในตับหรือสงสัยว่าเป็นมะเร็งตับ รวมถึงการอักเสบของตับ

4.การใช้เทคนิคในการรักษา โดยไม่ต้องผ่าตัด เช่น การห้ามเลือดออกเฉียบพลัน จากทางเดินอาหารและตับ

5.การรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ด้วยการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดโรคตับ ท่อน้ำดี ถุงน้ำดี การผ่าตัดโรคหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- เอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์ในช่องท้อง (X-ray and Ultrasound)
- เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Spiral CT Scan)
- ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร (GI Endoscopy) เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร
- การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการใช้แคปซูล (Gastrointestinal Wireless Capsule Endoscopy)
- การรักษาโดยการผ่าตัดและการส่องกล้องผ่าตัด GI Surgery (Laparoscopic Surgery)

สถานที่ & ติดต่อ

-