สมัครงาน

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

รายละเอียด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ดูแลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล
2.support ผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล
3.ทำงานตามที่หัวหน้าหมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.เพศ ช-ญ
2.อายุ 22-40 ปี
3.การศึกษาปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรม SSB จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ดี
6.สามารถทำงานฐานข้อมูล MY SQL หรือ MS SQL ได้
7.สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและติดตั้งโปรแกรมอื่นๆได้
8.สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์,ปริ้นเตอร์ เบื้องต้นได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *