ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกห้องปฏิบัติการ

แผนกห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลทั่วไป

แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการโดยปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งมีระบบสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ โดยให้ระบบ bar code จนถึงขั้นตอนการรายงานผล มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ(LIS) กับ ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS)
โดยเปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
งานบริการแบ่งออกเป็น 6 สาขาหลัก ได้แก่
1. งานตรวจทางโลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology) เป็นงานตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด ทั้งปริมาณและรูปร่างรวมทั้งองค์ประกอบทางเคมี
2. งานตรวจทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) เป็นงานตรวจวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความผิดปกติจากเลือด ปัสสาวะ อุจจาระและสารน้ำต่าง ๆในร่างกาย เช่นน้ำไขสันหลัง น้ำข้อเข่า น้ำจากช่องปอด น้ำจากช่องท้อง เพื่อตรวจหาสาเหตุของโรคเช่น โรคทางเดินปัสสาวะ การตรวจหาไข่และหนอนพยาธิ การตรวจหาเชื้อมาลาเรีย และการตรวจจากสารน้ำต่างๆของร่างกาย
3. งานตรวจทางเคมีคลินิก (Clinical Chemistry) เป็นงานตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ ในร่างกาย โดยตรวจหาในเลือด น้ำไขสันหลัง ปัสสาวะ และน้ำที่เจาะจากส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
4. งานตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Clinical Immunology) เป็นงานตรวจวิเคราะห์หาภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อได้รับเชื้อ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ปาราสิต หรือเมื่อ ได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
5. งานตรวจทางจุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology) เป็นงานตรวจวิเคราะห์หาชนิดของแบคทีเรีย เชื้อรา โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ย้อมสีดูเชื้อ เช่น AFB stain , Gram stain
6. งานตรวจทางธนาคารเลือด (Blood Bank) เป็นงานตรวจหาหมู่เลือด ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเลือดผู้ให้กับผู้รับ (Cross matching) การเฝ้าระวังปฏิกิริยาจากการให้เลือดและการตอบสนอง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของสภากาชาดไทยทุกประการ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี
1. ระบบ LIS หรือ Lab information System เป็นระบบที่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วไปมีใช้ ยิ่งมีจำนวนคนไข้มากเท่าไรระบบนี้ก็จะมาช่วยลดข้อบกพร่องและความผิดพลาดได้มากขึ้น ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราใช้ระบบนี้ในการทำ Clinical Chemistry , Clinical Hematalogy , Clinical Immunology และ Urine analysis โดยแพทย์จะสั่งรายการตรวจผ่านระบบ HIS มาให้ระบบ LIS เพื่อทำการวิเคราะห์ตัวอย่างของคนไข้ แล้วระบบ LIS จะลงทะเบียนและพิมพ์บาร์โค้ทเพื่อใช้ติดไว้ที่หลอดเก็บตัวอย่างของคนไข้เพื่อป้องกันความผิดพลาด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำหลอดเข้าเครื่องเพื่อให้ LIS ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตามคำสั่งแพทย์ที่ได้ร้องขอไว้โดยอัตโนมัติ
2. ระบบท่อลมขนส่ง (Pneumatic Tube System, PTS ) ระบบท่อลมขนส่งคือระบบขนส่งเอกสารและวัสดุ ด้วยแรงลม โดยผ่านไปตามท่อซึ่งติดตั้งเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงจุดรับส่งเข้าไว้ด้วยกันโดยใช้กระสวยเป็นตัวกลางในการขนส่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราได้นำระบบนี้มาใช้ขนส่งสิ่งส่งตรวจ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการนำส่งห้องปฏิบัติการ

สถานที่ & ติดต่อ

-