ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นพ.กรณ์พงศ์ วิเชียรประไพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : OPD (กุมารเวชศาสตร์)
ความชำนาญพิเศษ : ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก
ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการและโภชนาการในเด็ก
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก
Schedule
Date Time Location
Monday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
Tuesday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
Wednesday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
Thursday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
Friday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
 

 

พญ.กรอุมา ตรีกุลธนาโชติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday 8.00-17.00น.  
Tuesday 8.00-17.00น.  
Wednesday 8.00-17.00น.  
Thursday 8.00-17.00น.  
Friday 8.00-17.00น.  
Saturday    

 

นพ.กฤษฎา เจริญรุ่งเรืองชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 7.30-20.00 น.  
จันทร์ 7.30-20.00 น.  
อังคาร 7.30-20.00 น.  
พุธ 7.30-20.00 น.  
พฤหัสบดี 7.30-20.00 น.  
ศุกร์ 7.30-20.00 น.  
เสาร์ 7.30-20.00 น.  

 

ทพ.กฤษฏิ์ จิตตวิสุทธิกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน
งาน Oral surgery ผ่าตัดฟันคุด
งานทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน
Schedule
Date Time Location
Sunday 9.00-18.00 น.  
Monday    
Tuesday    
Wednesday    
Thursday    
Friday    
Saturday 9.00-18.00 น.  

 

นพ.กฤษดา งามโนนทอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวินิจฉัย
ความชำนาญ : Radiology (รังสีวิทยา)
ความชำนาญพิเศษ : ภาพวินิจฉัย รังสีวิทยาทั่วไป
อัลตร้าซาวน์
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 7.30-21.00 น.  
จันทร์ 7.30-21.00 น.  
อังคาร 7.30-21.00 น.  
พุธ 7.30-21.00 น.  
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นพ.กิจการ จันทร์ดา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : Internal Medicine (อายุรกรรม)
ความชำนาญพิเศษ : ดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ทางอายุรกรรม ดูแลรักษาผู้ป่วย เบากวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการออกกำลังกาย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบต่างๆในร่างกาย เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ และโรคผิวหนัง
Schedule
Date Time Location
Monday 8.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม
Tuesday 8.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม
Wednesday 7.00-16.00 น คลินิกอายุรกรรม
Thursday 7.00-16.00 น คลินิกอายุรกรรม
Friday 7.00-16.00 น คลินิกอายุรกรรม
 

 

นพ.กิจวัตร กุลละวณิชย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 8.00-11.00 น.  
จันทร์ 8.30-11.30 น.  
อังคาร    
พุธ 8.30-11.30 น.  
พฤหัสบดี    
ศุกร์ 13.00-15.00 น.  
เสาร์ 8.30-11.30 น.  

 

นพ.กิตติชัย ภาสุรกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวินิจฉัย
ความชำนาญ : Operating room (วิสัญญี)
ความชำนาญพิเศษ : ระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
Schedule
Date Time Location
Monday 8.00-17.00 น  
Tuesday 8.00-17.00 น  
Wednesday 8.00-17.00 น  
Thursday 8.00-17.00 น  
Friday 8.00-17.00 น  

 

ทพญ.กูฏาปัญญ์ พรเพิ่มพูน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตแพทยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน, อุดฟัน

 

 

 

สามารถสอบถามและนัดหมาย ทันตแพทย์ 
โทร. 038-812 702-19 ต่อ 1282 (คลินิกทันตกรรม)

นพ.คณินธร เอื้อเสริมพงษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวินิจฉัย
ความชำนาญ : Radiology (รังสีวิทยา)
ความชำนาญพิเศษ : ภาพวินิจฉัย รังสีวิทยาทั่วไป
อัลตร้าซาวน์
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday    
Tuesday    
Wednesday    
Thursday    
Friday    
Saturday 8.00-20.00 น.