ข่าว

ในวันที่ 6-7 กันยายน 2561 บุคลากรโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนอัคคีภัย และอพยพผู้ป่วย

11 กันยายน 2561

ในวันที่ 6-7 กันยายน 2561 บุคลากรโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนอัคคีภัย และอพยพผู้ป่วย

โดยนายดลกฤษณ์ ขุนภาคิน เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัยและนักวิชาการ กองกำกับการดับเพลิง3 เขตสุทธิสาร กรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการซ้อมแผนอัคคีภัย และอพยพผู้ป่วย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และสร้างทักษะเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม ทำให้ทราบถึงหน้าที่ที่จะปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล