ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปอด ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ

แผนกรังสีวินิจฉัย
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปอด ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ
ราคา 6,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

แพคเกจผ่าตัดใส่ใสายฟอกเลือดแบบชั่วคราว (Double Lumen)

คลินิกอายุรกรรม
แพคเกจผ่าตัดใส่ใสายฟอกเลือดแบบชั่วคราว (Double Lumen)
ราคา 9,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563