ภาษา

สมัครงาน

หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน (ER)

รายละเอียด
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน (ER)
หน้าที่รับผิดชอบ : -หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
-คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือปริญญาโทสาขาการบริหารการพยาบาล
-เป็นผู้สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
-มีทัศนคติที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
-หากมีประสบการณ์ธุรกิจสถานพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : - รับผิดชอบในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยและญาติ จัดทำ work flow การให้บริการและการดูผู้ป่วย
- วางแผนกำลังคนในการปฏิบัติงานตามภาระงาน วางแผนฉุกเฉินในการเสริมการทำงาน กรณีผู้ป่วยมากกว่าปกติ
- มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *