ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทร : 02-910-1600-45
โทรสาร : 02-910-1649

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
นักบัญชี

ตำแหน่ง : นักบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. จัดทำรายงานปิดงบประจำเดือน ประจำปัได้ ตลอดจนจัดทำรายงานงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ฯลฯ ได้
2. จัดทำงบประมาณ บันทึกรายรับ รายจ่ายและธุรกรรมทางการเงินได้
3. ทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบความถูกต้องและดูแลรับผิดชอบเอกสารทางบัญชี
4. สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ได้

ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30 น.-17:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
-อายุ 22 ปีขึ้นไป
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ การปิดงบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ติดต่อประสานงานเรื่อง Spec สินค้ากับหน่วยงานที่ขอซื้อ
2. จัดทำใบสั่งซื้อ / Fax ใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติแล้วให้บริษัท
3. จัดแยกสำเนาใบสั่งซื้อให้แผนกที่เกี่ยวข้อง/เอกสารต่างๆ
4. ซื้อสินค้าเงินสด/เคลียร์เงินทดรองจ่าย
5. ติดตามสินค้าที่ส่งไม่ทันตามเวลา
6. เช็ค Spec หน้างานกับ Supplier
7. ติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน,ภายนอก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
-เพศหญิง
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่บัญชีรับของ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีรับของ

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ จากบริษัทผู้ส่งสินค้า ประทับตรา
2.รับใบ P/O จากแผนกจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์
3.คีย์งานในระบบ จากการรับของโดยใช้ใบกำกับภาษี อ้างเลขที่เอกสาร รายการสินค้า จำนวน ราคา ตามใบกำกับภาษี และใบสั่งซื้อ
4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
-เพศหญิง
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.IMPORT ข้อมูลรายงาน DF พร้อมตรวจเอกสารใบแจ้งหนี้และทำการแก้ไข
2.จัดทำใบสรุปค่าแพทย์รายบุคคลในระบบ
3.แยกเอกสารใบสรุบค่าแพทย์รายบุคคล และจ่ายเช็คแพทย์
4.สรุปรายงาน DF (M06)
5.ทำใบรับรองหักภาษี ณที่จ่าย แพทย์รายบุคคล
6.จัดทำรายงานสวัสดิการพนักงาน (M05)
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
-เพศหญิง
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พนักงานแม่ครัว

ตำแหน่ง : พนักงานแม่ครัว

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.เตรียมวัตถุดิบและผลิตอาหารให้เป็นไปตามรายการอาหารแต่ละมื้อ ให้มีรสชาติ และคุณภาพเป็นไปตามตำรับอาหารที่กำหนดไว้และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
2.ช่วยในการจัดและตักอาหารบริการผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
3.ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม ผลิต และบริการอาหาร ให้สะอาดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติ : -เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ด้านการเตรียมและประกอบอาหารอย่างน้อย 1 ปี
-มีทัศนคติที่ดี อดทนต่อภาวะแรงกดดันได้
-สามารถทำงานเป็นทีมได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ตรวจสอบ / คิดเงิน และรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอก
2. สรุปปิดบัญชีรายได้ ประจำรอบและส่งเงินรายได้
3. รับฝาก-คืนทรัยพ์สิน ของผู้ป่วย
4. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี การเงินการธนาคาร, บัญชี ,หรือบริหารธุรกิจ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-อายุ 23 ปีขึ้นไป
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และทำงานเป็นกะได้
-หากมีประสบการณ์ การปิดงบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ลงทะเบียน ทำประวัติให้ผู้ป่วย พร้อมบันทึกข้อมูลสิทธิด้านต่างๆ ของผู้มารับบริการ
2.ให้คำแนะนำที่ตั้งของแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาลให้ผู้มารับบริการทราบ
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
-เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 35 ปี ขึ้นไป
-สามารถทำงานหมุนเวียนเป็นกะได้ และทำงานกะดึกได้
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้งาน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.เสนอราคาตรวจสุขภาพและเสนอประกันสังคมตามบริษัทต่างๆ
2.งานประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอก
3.ออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-หญิง อายุ 22 - 30 ปี ขึ้นไป
-มีทัศนคติที่ดี บุคลิกดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีความอดทนใต้ภาวะแรงกดดันได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้งาน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ทำหน้าที่ถ่ายภาพรังสีโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
2. ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของการถ่ายภาพรังสี ด้านรังสีรักษา
3. ทำหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องจำลองการรักษา
4. ทำหน้าที่ตรวจและรักษาด้วยสารเภสัชรังสีและถ่ายภาพรังสี
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
-สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
-สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
-มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
เภสัชกร Full Time

ตำแหน่ง : เภสัชกร Full Time

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ปา่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการอย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
3. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ผู้รับบริการ
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
-สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
พนักงานเสิร์ฟ

ตำแหน่ง : พนักงานเสิร์ฟ

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานเสิร์ฟ
คุณสมบัติ : ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ผู้ช่วยเภสัชกร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.คีย์ข้อมูลในใบสั่งยา
2.จัดยาตามใบสั่งยา
3.ติดฉลากยาให้ตรงกับยาและใบสั่งยาผู้ป่วย
4.เบิกวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
5.ตรวจสอบยาใกล้หมดอายุ
คุณสมบัติ : -เพศชาย,หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
-หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
พยาบาล UR

ตำแหน่ง : พยาบาล UR

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล
2. ให้คำปรึกษาในด้านกรมธรรม์ กับผู้รับบริการ
3. รวบรวมข้อมูลและค้นหา สาเหตุ กรณีมีข้อร้องเรียนด้านค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันชีวิต หรือมีการร้องขอให้ทบทวนจากบริษัทประกัน
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
-สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
-เคยผ่านการเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้ช่วยหัวหน้า หรืองานอื่นใดที่มีโอกาสได้ให้การฝึกสอนเพื่อนร่วมงาน
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 4 อัตรา
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
4
พยาบาลวิชาชีพ Full Time

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ Full Time

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. บริการรักษาพยาบาลทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ
2. ประสานงานการรักษาพยาบาล การดูแลต่อเนื่องและสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
3. ปกป้องสุขภาพและป้องกันความเสี่ยง
4. สร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
5. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
6. พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
-สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
5