ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทร : 02-910-1600-45
โทรสาร : 02-910-1649

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
ผู้จัดการพยาบาล : IPD WI (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการพยาบาล : IPD WI (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
-สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ 5-8 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล รับผิดชอบบริหารจัดการภารกิจด้านการพยายาลของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพคุ้มค่าใช้จ่าย
ใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องร่วมกับความรู้ ความสามารถ
ภายใต้ของกำหนดนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้บริการพยาบาลมีคุณภาพ
บริหารจัดการให้มีงบประมาณในการดำเนินการ และมีอัตรากำลังคนที่เพียงพอ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการวิศวกรรม (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการวิศวกรรม (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
-สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ MBA
-มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว)
-มีความรู้ด้านการควบคุมระบบไฟฟ้า, ประปา, สุขาภิบาล, เครื่องมือแพทย์
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
-มีทัศนคติที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
-หากมีประสบการณ์ธุรกิจสถานพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : • ควบคุม ดูแลงานระบบวิศวกรรมต่างๆและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
• กำหนดแนวทางและควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานฝ่ายวิศวกรรม ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของบริษัท
• พิจารณาอนุมัติแผนงานร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆที่กำหนดขึ้น
• ทำการวางแผนกำหนดและควบคุม ให้มีการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรในงานระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพ
• กำหนดมาตราการและควบคุมการใช้พลังงานและสาธารณูปโภค อย่างมีประสิทธิภาพ
• วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีชี้วัดคุณภาพของฝ่ายวิศวกรรม
• จัดทำแผนงบประมาณประจำปีของแผนกช่างและควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดทำเอกสารเพื่อตรวจสอบและขออนุญาตการรับรองมาตราฐานของเครื่องจักรกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรในส่วนที่รับผิดชอบ
• จัดทำเอกสารและข้อมูล(บพอ.)ในส่วนของการใช้พลังงานภายในอาคารเพื่อส่งขอการรับรองจากกรมพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
• จัดทำแผนงานการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานช่างในแผนกซ่อมบำรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพ : IPD (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ : IPD (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. กระบวนการพยาบาล
2. ความรู้มาตรฐานในงานอาชีพ
3 ความรู้พื้นฐานทางพรีคลินิก เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เป็นต้น
4 แนวคิดพื้นฐานของระบบคุณภาพ (P-D-S-A)
5 ระบบ IC เช่น การเฝ้าระวังการติดเชื้อ การวินิจฉัยการติดเชื้อ standard precaution ,Transmission rate precaution, isolation precaution
6. การช่วยฟื้นคืนชีพ
7. Holistic care
8. Utilization management
คุณสมบัติ : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
มีทักษะในมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล
ทักษะการประสานงาน
การใช้คอมพิวเตอร์และ SSB
ทักษะในงานเวชระเบียน
การบำรุงรักษาเครื่องมือ
การรับเคลื่อนย้ายส่งมอบผู้ป่วย
การรู้จักมอบหมายและติดตามงาน
การแก้ปัญหา
ทักษะในการช่วยแพทย์ทำหัตถการ
มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์
มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
4
พยาบาลวิชาชีพ : OPD (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ : OPD (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. กระบวนการพยาบาล
2. ความรู้มาตรฐานในงานอาชีพ
3 ความรู้พื้นฐานทางพรีคลินิก เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เป็นต้น
4 แนวคิดพื้นฐานของระบบคุณภาพ (P-D-S-A)
5 ระบบ IC เช่น การเฝ้าระวังการติดเชื้อ การวินิจฉัยการติดเชื้อ standard precaution ,Transmission rate precaution, isolation precaution
6. การช่วยฟื้นคืนชีพ
7. Holistic care
8. Utilization management
คุณสมบัติ : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
มีทักษะในมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล
ทักษะการประสานงาน
การใช้คอมพิวเตอร์และ SSB
ทักษะในงานเวชระเบียน
การบำรุงรักษาเครื่องมือ
การรับเคลื่อนย้ายส่งมอบผู้ป่วย
การรู้จักมอบหมายและติดตามงาน
การแก้ปัญหา
ทักษะในการช่วยแพทย์ทำหัตถการ
มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์
มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
4
นักเทคนิคการแพทย์ (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
-สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
-สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติ : ลักษณะงาน
1.ตรวจสอบวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมายบ่งชี้สภาพสิ่งส่งตรวจที่ผิดปกติและมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์
2.ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแลบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์/อุปกรณ์ และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
เภสัชกร (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เภสัชกร (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
-สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติ : 1. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ปา่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการอย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
3. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ผู้รับบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
นักรังสีเทคนิค (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
-สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
-สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
-มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติ : 1. ทำหน้าที่ถ่ายภาพรังสีโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
2. ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของการถ่ายภาพรังสี ด้านรังสีรักษา
3. ทำหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องจำลองการรักษา
4. ทำหน้าที่ตรวจและรักษาด้วยสารเภสัชรังสีและถ่ายภาพรังสี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
-เป็นผู้สอบผ่านและมีใบรับรอง จป.วิชาชีพ
-มีทักษะและวิจารณญาณในการวิเคราะห์ เข้าใจปัญหา
-มีทักษะในการสื่อสาร
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-มีความขยันอดทน และมีความรับผิดชอบ
-สามารถให้คำแนะนำพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยได้
-หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : -วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
-เป็นผู้สอบผ่านและมีใบรับรอง จป.วิชาชีพ
-มีทักษะและวิจารณญาณในการวิเคราะห์ เข้าใจปัญหา
-มีทักษะในการสื่อสาร
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-มีความขยันอดทน และมีความรับผิดชอบ
-สามารถให้คำแนะนำพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยได้
-หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้ช่วยพยาบาล PN (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ความรู้มาตรฐานในงานอาชีพ
2.การช่วยแพทย์ทำหัตถการ
3.การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
4.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : - จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ( หลักสูตร 1 ปี )ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
- มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
4
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล SA (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยพยาบาล SA (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ความรู้มาตรฐานในงานอาชีพ
2.ระบบ IC : standard precaution,transmission rate precaution,isolation precaution
3.ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : 1. ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมปลาย
2. ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (ผู้ช่วยพยาบาล)ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
3. มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6.ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
เจ้าหน้าที่บัญชี DF แพทย์ (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี DF แพทย์ (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.IMPORT ข้อมูลรายงาน DF พร้อมตรวจเอกสารใบแจ้งหนี้และทำการแก้ไข
2.จัดทำใบสรุปค่าแพทย์รายบุคคลในระบบ
3.แยกเอกสารใบสรุบค่าแพทย์รายบุคคล และจ่ายเช็คแพทย์
4.สรุปรายงาน DF (M06)
5.ทำใบรับรองหักภาษี ณที่จ่าย แพทย์รายบุคคล
6.จัดทำรายงานสวัสดิการพนักงาน (M05)
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
-เพศหญิง
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาใดที่เกี่ยวข้อง
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-บุคลิกดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
-มีทัศนคติที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี Microsoft Word, Excel, PowerPoint
-หากมีประสบการณ์ด้านสรรหาในธุรกิจโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : 1.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กร
2.ติดต่อประสานงาน กับ สถาบันการศึกษา แหล่งงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกบูธประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานขององค์กร
3.พัฒนา ปรับปรุง ช่องทางการสรรหา คัดเลือก ที่เหมาะสมกับองค์กรอยู่เสมอ
4.ประสานงาน ติดตาม สรุป ผลการคัดเลือก ผลการประเมินทดลองงาน กับ หัวหน้างานและผู้บริหาร
5.รายงานและสรุปข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้างนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -วุฒิการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิที่เทียบได้
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-บุคลิกดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม
-มีความรับผิดชอบ
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
-มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้
-ยิ้มแย้มให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
-หากมีความละเอียด รอบคอบในเรื่องของเอกสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : -นั่งหน้าเคาน์เตอร์ รับสมัครงาน เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มาสมัครงาน
-ให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ที่ต้องการจะเข้ามาในโซนออฟฟิศ
-จัดเรียงเอกสาร จัดเรียงแฟ้ม
-ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่ Admission (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Admission (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -วุฒิปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
-เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
-สามาถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-บุคลิกหน้าตาดี มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้ม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : -ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
-ประเมินค่ารักษาพยาบาลในการเข้ารักษา ตามแบบประเมิน
-ทำสัญญาในการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน รพ. เพื่อรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
-จัดเตรียมเอกสารของผู้ป่วย ประกอบการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน
-ติดตามผลประเมินเทียบกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงของผู้ป่วย
-ติดตามรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
-ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 4 อัตรา
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2