ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกมลวรรณ พงศ์ปริตร

แพทย์หญิงกมลวรรณ พงศ์ปริตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : ตจวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : ตจวิทยา (ผิวหนัง)
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พุธ 13.00 - 15.00 น.
พฤหัสบดี 13.00 - 15.00 น.
ศุกร์ 13.00 - 15.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1000, 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ