ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกัลยา ยุคันตพรพงษ์

แพทย์หญิงกัลยา ยุคันตพรพงษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมประสาท
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พุธ 16.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1000, 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ