ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทันตแพทย์หญิงอารีรัตน์ วงศ์วิทย์วิโชติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : สาขาทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13.00-18.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงอุดมลักษณ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์หัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1080 , 1081 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
ความชำนาญ : สาขาตจวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพผิวและความงาม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 9.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1410-1411 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงเกศรา โกสัลล์ประไพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ดวงตาและเลสิก
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
เสาร์ (ที่ 1,3,5 ของสัปดาห์) 09.00-12.00 น.

นัดปรึกษาเลสิกและต้อกระจกนอกตารางออกตรวจได้ที่ 02-910-1600 #1433 , 1437

กรุณาติดต่อ เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

 

แพทย์หญิงเกษนภา เตกาญจนวนิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ (สัปดาห์ ที่ 1 ,3) 9.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงเดือน ปัญจปิยะกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09.00-18.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

พญ.เพ็ญพรรณ ทัตทวี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : cardiologist
ความชำนาญพิเศษ : อยุรกรรมโรคหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์  
วัน เวลา สถานที่  
จันทร์  10.00 - 20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  
อังคาร  08.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  
พุธ  08.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  
พฤหัสบดี  08.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  
ศุกร์  08.00 - 16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1080 , 1081 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงเสริมศิริ สุภาภรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

พญ.ใจพิสุทธิ์ รัตนขจรศักดิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์  08.00 - 20.00 น.
อังคาร  08.00 - 17.00 น.
พุธ  08.00 - 17.00 น.
ศุกร์  08.00 - 17.00 น.
เสาร์  08.00 - 14.00 น.

 

นายแพทย์ไกรลาศ วิบูลเสข

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคผิวหนัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 11.00-13.00 น. - 18.00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จันทร์ 11.00-13.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 11.00-13.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 11.00-13.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 11.00-13.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์ 11.00-13.00 น. - 17.00-18.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 11.00-13.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ