ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์นิลพันธ์ นิลสุ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันพฤหัสบดี  13.00 น. ถึง  20.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
วันศุกร์  08.00 น. ถึง  16.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นพ.นิวัฒน์ ลักขณาวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์   *กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ศุกร์    *กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030,1031

นายแพทย์บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมหลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17.00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 17.00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 13.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงบุษกร สวัสดิ์แสน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : สาขาสูตินรีเวชกรรม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 15.00
อังคาร 09:00 - 14:00
พฤหัสบดี 09:00 - 15:00
ศุกร์ 09:00 - 15:00
เสาร์ 09:00 - 15:00
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1020 , 1056 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงบุษรา บุญบำรุง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ หู คอ จมูก
ความชำนาญ : สาขา หู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 16.00 - 20.00 น.

 

นายแพทย์ปริวัตร เพ็งแก้ว

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1080 , 1081 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงปองกานต์ สุนทรฉาย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : สาขาทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 09.00-12.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์ 13.00-18.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 13.00-18.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงพรดา อภิธนังศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ และเวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 17.00-20.00 น.
อังคาร 17.00-20.00 น.
ศุกร์ 17.00-20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์หญิงพรพิมล พูนศรัทธา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร  13.00-16.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์พรินทร์ มหัทธโน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมประสาท
ความชำนาญ : ศัลยกรรมปราสาท
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมปราสาทวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 15.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ