แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกัน ไข้เลือดออก ครอบคลุม 4 สายพันธ์ุ

มาแล้ว วัคซีนป้องกัน ไข้เลือดออก ครอบคลุม 4 สายพันธ์ุ
 

 สามารถป้องกันไข้เลือดออก 65.5 %

ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ 80.0 %

ลดความรุนแรงของโรคได้ 93.2 %

 

เหมาจ่าย 3 เข็ม 9,999 บาท รวมค่าแพทย์และค่าบริการเฉพาะครั้งแรก

ราคา / เข็ม  3,900 บาท  รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

 

หมายเหตุ

1.วัคซีนฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9-45 ปี

2.ต้องให้วัคซีน 3 เข็มห่างกันเข็มละ 6 เดือน

3.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ
  ข้อความใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โทร. 0-2910-1600-45 ต่อ 1440, 1441

 ศูนย์กุมารเวช      โทร. 0-2910-1600-45 ต่อ 1015, 1058
 

 ราคา : 9,999.- บาท


วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2560

download file