สมัครงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

รายละเอียด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ดูแลระบบงานทั้งหมดภายในฝ่าย
2.นำเสนอระบบงานต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ
3.ตรวจสอบรายจ่ายเงินเดือนและรายละเอียดต่าง ๆ
4.ตรวจสอบการนำส่งเงินรายได้
5.และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชี/การเงิน
3.มีประสบการณ์ด้านควบคุมการจัดเก็บเงิน ด้านควบคุมงานลูกหนี้ ด้านการปิดบัญชี 5 ปี
4. มีความาสามารถบริหารงานด้านระบบ software - ssb, Excel, word, Power point, Flow chart
5.รับแรงกดดันจากการทำงานได้ดี มีทัศนคติที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัติผู้สมัคร
รูปภาพ:
100*120px, Max Size 2MB, File Support:(.jpg, .jpeg, .png)
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
เพศ : ชาย หญิง
วันเกิด :
อายุ : *
ศาสนา : *
สัญชาติ : *
น้ำหนัก (กก.) : *
ส่วนสูง (ซม.) : *
หมายเลขประจำตัวประชาชน :
หมายเลขหนังสือเดินทาง :
วันที่ออกบัตร :
วันหมดอายุ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
มือถือ : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
สถานะภาพ :  โสด       สมรส       ม่าย       หย่าร้าง       แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส :
อายุคู่สมรส :
อาชีพคู่สมรส :
จำนวนบุตร :
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง :
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
ปีการศึกษาที่จบ :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ในการทำงาน :
ชื่อองค์กร :
ตำแหน่ง :
ระยะเวลาในการทำงาน :
เหตุผลที่ออก :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการฝึกอบรม
สถาบัน/องค์กร :
หลักสูตร :
ระยะเวลา :
ใบรับรอง/ประกาศนียบัตร :
ปีที่ได้รับ :
เพิ่มรายละเอียด
สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) ถ้ามี
การฟัง :
การอ่าน :
คะแนนรวม :
วันที่สอบ :
บุคคลอ้างอิง
ชื่อ :
องค์กร :
ตำแหน่ง :
ข้อมูลติดต่อ :