สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

รายละเอียด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
หน้าที่รับผิดชอบ : • กำหนดกลยุทธ์การตลาดและแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
• สื่อสารภาพลักษณ์ และบริการที่ดี ออกสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
• สนับสนุนกิจกรรมการตลาดภายใต้งบประมาณที่กำหนด
• วางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาล
• จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และบริหารประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ : • ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
• ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์บริหารการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• สามารถวิเคราะห์,วางแผน ประชาสัมพันธ์และควบคุมต้นทุนได้
• หากมีประสบการณ์งานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัติผู้สมัคร
รูปภาพ:
100*120px, Max Size 2MB, File Support:(.jpg, .jpeg, .png)
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
เพศ : ชาย หญิง
วันเกิด :
อายุ : *
ศาสนา : *
สัญชาติ : *
น้ำหนัก (กก.) : *
ส่วนสูง (ซม.) : *
หมายเลขประจำตัวประชาชน :
หมายเลขหนังสือเดินทาง :
วันที่ออกบัตร :
วันหมดอายุ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
มือถือ : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
สถานะภาพ :  โสด       สมรส       ม่าย       หย่าร้าง       แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส :
อายุคู่สมรส :
อาชีพคู่สมรส :
จำนวนบุตร :
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง :
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
ปีการศึกษาที่จบ :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ในการทำงาน :
ชื่อองค์กร :
ตำแหน่ง :
ระยะเวลาในการทำงาน :
เหตุผลที่ออก :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการฝึกอบรม
สถาบัน/องค์กร :
หลักสูตร :
ระยะเวลา :
ใบรับรอง/ประกาศนียบัตร :
ปีที่ได้รับ :
เพิ่มรายละเอียด
สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) ถ้ามี
การฟัง :
การอ่าน :
คะแนนรวม :
วันที่สอบ :
บุคคลอ้างอิง
ชื่อ :
องค์กร :
ตำแหน่ง :
ข้อมูลติดต่อ :