สมัครงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

รายละเอียด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรด้านการพยาบาล
2.บริหารจัดการระบบสารสนเทศการพยาบาล
3.กำหนดนโยบายและทิศทางของการพยาบาล
4.กำหนดนโยบายและควบคุมกำกับการทำ Sub stock ยาเ เวชภัณฑ์ ประจำแผนกบริการพยาบาล และตรวจสอบการใช้-เบิกจ่าย
5.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทางการรักษาพยาบาล เป็นทีมนำในการเตรียมตรวจประเมินจากองค์การภายนอก
6.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และควบคุมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์/ได้รับใบประกอบวิชาชีพ/เป็นสมาชิกการพยาบาล/ปริญญาโทบริหารหรือเที่ยบเท่า
3.ประสบการณ์ด้านผู้อำนวยการพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
4.มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
5.มีประสบการณ์ด้านการ่บริหารจัดการอย่างน้อย 3 ปี
6.รับแรงกดดันจากการทำงานได้ดี มีทัศนคติที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัติผู้สมัคร
รูปภาพ:
100*120px, Max Size 2MB, File Support:(.jpg, .jpeg, .png)
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
เพศ : ชาย หญิง
วันเกิด :
อายุ : *
ศาสนา : *
สัญชาติ : *
น้ำหนัก (กก.) : *
ส่วนสูง (ซม.) : *
หมายเลขประจำตัวประชาชน :
หมายเลขหนังสือเดินทาง :
วันที่ออกบัตร :
วันหมดอายุ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
มือถือ : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
สถานะภาพ :  โสด       สมรส       ม่าย       หย่าร้าง       แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส :
อายุคู่สมรส :
อาชีพคู่สมรส :
จำนวนบุตร :
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง :
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
ปีการศึกษาที่จบ :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ในการทำงาน :
ชื่อองค์กร :
ตำแหน่ง :
ระยะเวลาในการทำงาน :
เหตุผลที่ออก :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการฝึกอบรม
สถาบัน/องค์กร :
หลักสูตร :
ระยะเวลา :
ใบรับรอง/ประกาศนียบัตร :
ปีที่ได้รับ :
เพิ่มรายละเอียด
สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) ถ้ามี
การฟัง :
การอ่าน :
คะแนนรวม :
วันที่สอบ :
บุคคลอ้างอิง
ชื่อ :
องค์กร :
ตำแหน่ง :
ข้อมูลติดต่อ :