สมัครงาน

หัวหน้าแผนกการพยาบาล (LR,OPD WI,OPD SC,ER)

รายละเอียด
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกการพยาบาล (LR,OPD WI,OPD SC,ER)
หน้าที่รับผิดชอบ : - ดูแลรับผิดชอบพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลให้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่บริษัทกำหนด ไว้ - สื่อสาร และถ่ายทอดนโยบายผู้บริหารลงสู่บุคลากรภายในหน่วยงานให้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
- ดำเนินการจัดสรรอัตรากำลังสอดคล้องกับภาระงานและความรู้ ความสามารถบุคลากร
- การบริหารทรัพยากร เช่น วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในหน่วยงานให้ เพียงพอพร้อมใช้ และไม่สูญหาย
- กำกับ ควบคุมบุคลากรของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามวินัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติ : 1.เพศ : หญิง
2.อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
3.ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพยาบาล / มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล/เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
4.ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปด้านการพยาบาล
5.มีภาวะความเป็นผู้นำ
4.ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไปด้านการพยาบาล
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ประวัติผู้สมัคร
รูปภาพ:
100*120px, Max Size 2MB, File Support:(.jpg, .jpeg, .png)
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
เพศ : ชาย หญิง
วันเกิด :
อายุ : *
ศาสนา : *
สัญชาติ : *
น้ำหนัก (กก.) : *
ส่วนสูง (ซม.) : *
หมายเลขประจำตัวประชาชน :
หมายเลขหนังสือเดินทาง :
วันที่ออกบัตร :
วันหมดอายุ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
มือถือ : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
สถานะภาพ :  โสด       สมรส       ม่าย       หย่าร้าง       แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส :
อายุคู่สมรส :
อาชีพคู่สมรส :
จำนวนบุตร :
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง
งานอดิเรก & กิจกรรมยามว่าง :
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
ปีการศึกษาที่จบ :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ในการทำงาน :
ชื่อองค์กร :
ตำแหน่ง :
ระยะเวลาในการทำงาน :
เหตุผลที่ออก :
เพิ่มรายละเอียด
ประวัติการฝึกอบรม
สถาบัน/องค์กร :
หลักสูตร :
ระยะเวลา :
ใบรับรอง/ประกาศนียบัตร :
ปีที่ได้รับ :
เพิ่มรายละเอียด
สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) ถ้ามี
การฟัง :
การอ่าน :
คะแนนรวม :
วันที่สอบ :
บุคคลอ้างอิง
ชื่อ :
องค์กร :
ตำแหน่ง :
ข้อมูลติดต่อ :