ศูนย์บริการทางการแพทย์

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

การตรวจทางห้องปฎิบัติการ
เอกซเรย์ ทั่วไป
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป : 02-9213400-9

คณะแพทย์เวชปฏิบัติ-ทั่วไป

นายแพทย์จิระศิลป์ จั่วแจ่มใส

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : แพทย์เวชปฏิบัติ - ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์เวชปฏิบัติ - ทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  08.00 - 17.00 น.  ER
จันทร์  07.00 - 17.00 น.  ER
อังคาร  07.00 - 17.00 น.  ER
พุธ   07.00 - 17.00 น.  ER
พฤหัสบดี  07.00 - 17.00 น.  ER
ศุกร์  07.00 - 17.00 น.  ER
เสาร์    

 

นายแพทย์จิรายุ พันทอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : แพทย์เวชปฏิบัติ - ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์เวชปฏิบัติ - ทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์   08.00 - 17.00 น.  OPD W1
จันทร์  08.00 - 17.00 น.  OPD W1
อังคาร  08.00 -17.00 น.  OPD SC
พุธ  08.00 - 17.00 น.  OPD SC
พฤหัสบดี  08.00 - 17.00 น  OPD Sc
ศุกร์  08.00 - 17.00 น.  OPD SC
เสาร์    

 

นายแพทย์ธนะเมศร์ รุจิภรณ์ชักิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : แพทย์เวชปฏิบัติ - ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์เวชปฏิบัติ - ทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์  13.00 - 17.00 น.  OPD SC
อังคาร  13.00 - 17.00 น.  OPD Sc
พุธ  08.00 - 13.00 น.  OPD W1
พฤหัสบดี  08.00 - 13.00 น.  OPD W1
ศุกร์  08.00 - 13.00 น.  OPD W1
เสาร์  08.00 -13.00 น.  OPD SC