ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์
58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร : 02-921-3400 ถึง 9

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
ช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.งานบริการ งานแจ้งซ่อมต่าง ๆ
2.ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงพยาบาล
3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.จบวุฒิ ปวช/ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็คโทนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เพศชาย
3.อายุไม่เกิน 35 ปี
4.มีประสบการณ์ได้งานอาคารหรืองานโรงพยาบาลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
5
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) Ward / ICU / LR / ER / OR / Nursery

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล (PN) Ward / ICU / LR / ER / OR / Nursery

หน้าที่รับผิดชอบ : • ให้ความช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
• จัดเตรียมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน
• ดูแลสถานที่แวดล้อม ตามมาตรฐานของหน่วยงานและที่โรงพยาบาลกำหนด
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ : • สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
• มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, Power point)
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
10
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : •ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ และเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญของแผนกให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ
•จัดนำผู้ป่วยและถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
•ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนรับบริการขณะรับบริการและหลังรับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
•ตรวจสอบคุณภาพของภาพทางรังสีก่อนส่งภาพเพื่อให้รังสีแพทย์รายงานผล
คุณสมบัติ : • ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
• ผ่านการฝึกปฏิบัติงานด้านรังสี ตามหลักสูตร
• มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
• สุขุมรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร มีความเป็นระเบียบ
• มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
• หากมีประสบการณ์จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
4
ผู้ช่วยเภสัชกร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.จัดยาและวัสดุการแพทย์ตามใบสั่งยา
2.เบิกจ่ายยา สำรอง ควบคุม Stock ของห้องยา
3.เตรียมความพร้อมของสถานที่ ยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ
4.คำนวณค่ายาและวัสดุการแพทย์
5.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : 1. เพศ : หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
3. สามารถอ่าน – เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีพอใช้, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี , มีทักษะการคำนวณ คณิตศาสตร์
4. มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
5. หามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
พยาบาลวิชาชีพ (RN) Ward/ICU/LR/ER/OR/Nursery

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (RN) Ward/ICU/LR/ER/OR/Nursery

หน้าที่รับผิดชอบ : • ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพและองค์รวม
• ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาลและพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัยนโยบายและข้อกำหนดของงานพยาบาล
• กำกับดูแลและนิเทศน์ผู้ช่วยพยาบาล (PN) และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ
• บริหารจัดการภาระงาน /บุคคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม
• แก้ไข ปัญหาอุปสรรคในงานและเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงาน ให้หัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ตรวจการพยาบาลทราบ
คุณสมบัติ : • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และสมาชิกสภาการพยาบาลการอบรมเฉพาะ
• มีประสบการณ์พยาบาลผู้ป่วย
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดได้ และสามารถทำงานเป็นกะได้
• สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 20 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
20
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ดูแลระบบงานทั้งหมดภายในฝ่าย
2.นำเสนอระบบงานต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ
3.ตรวจสอบรายจ่ายเงินเดือนและรายละเอียดต่าง ๆ
4.ตรวจสอบการนำส่งเงินรายได้
5.และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชี/การเงิน
3.มีประสบการณ์ด้านควบคุมการจัดเก็บเงิน ด้านควบคุมงานลูกหนี้ ด้านการปิดบัญชี 5 ปี
4. มีความาสามารถบริหารงานด้านระบบ software - ssb, Excel, word, Power point, Flow chart
5.รับแรงกดดันจากการทำงานได้ดี มีทัศนคติที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

หน้าที่รับผิดชอบ : • ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำวันภายในหน่วยงานให้ครบถ้วนและเพียงพอที่จะใช้ได้เสมอจัดเตรียม จัดเก็บ ตรวจสอบและดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
• ช่วยงานพยาบาลและแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ให้การตอนรับผู้ป่วยด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม
• ปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัย
• ทำการรับนัด ออกใบนัด เช็คสิทธิ์ ซักประวัติ เตรียมตัวผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัย
• ช่วยเหลือการทำงานของพยาบาลตลอดจนสังเกตอาการและดูแลผู้ป่วยจนได้รับการตรวจเสร็จสิ้น
คุณสมบัติ : • เพศหญิง / เพศชาย สัญชาติไทย
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 6เดือนที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง
• มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพในระดับดี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 20 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
20
เภสัชกร

ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.จ่ายยาแก่ผู้มารับบริการ ตามใบสั่งยาที่ได้รับจากแพทย์
2.ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้มารับบริการ รวมทั้งตอบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา
3.ตรวจสอบจำนวน ปริมาณยาที่มีอยู่แต่ละชนิด ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน
4.ควบคุมการจ่ายยาที่เป็นอันตราย ยาที่มีผลออกฤทธิ์ทางจิตประสาท
5.ติดตามผลการใช้ยาใหม่ วิเคราะห์ผลเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการใช้ยา
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : 1.ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2.ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา เภสัชศาสตร์
3.หากมีประสบการณ์ งานด้านเภสัชกรในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเอกสารสำนักงาน MS Office
5.มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในการทำงาน ฟัง อ่าน เขียน อย่างดี
6.มีทักษะในการประสานงานและการเจรจาที่ดี รักงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
5
หัวหน้าแผนกเวชระเบียน

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกเวชระเบียน

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ดูแลรับผิดชอบงานระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลให้เป็นระบบ
2.ดูแลระบบคนไข้ที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาล
3.หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.จบปริญญาตรี ทุกสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านงานเวชระเบียน งานบริการต้อนรับภายในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2-5 ปี
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
5.สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
8.สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้ตรวจการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการพยาบาลและบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในช่วงในและนอกเวลาทำการ
คุณสมบัติ : 1.เพศ :หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2.ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ /มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล/เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
3.ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4.มีภาวะความเป็นผู้นำ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ผู้จัดการแผนกการเงิน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกการเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.รับนโยบายบริหารจัดการ กำหนด วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล
2.จัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสม
3.ควบคุมการจัดทำรับการเงินของโรงพยาบาลให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเสร็จทันเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล
4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน
3.มีประสบการณ์ด้านจัดทำงบการเงินโรงพยาบาล และด้านบริหารและพัฒนาทีมงานอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
4.มีทักษะในการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ควบคุม วางแผนงาน
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ : • กำหนดกลยุทธ์การตลาดและแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
• สื่อสารภาพลักษณ์ และบริการที่ดี ออกสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
• สนับสนุนกิจกรรมการตลาดภายใต้งบประมาณที่กำหนด
• วางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาล
• จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และบริหารประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ : • ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
• ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์บริหารการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• สามารถวิเคราะห์,วางแผน ประชาสัมพันธ์และควบคุมต้นทุนได้
• หากมีประสบการณ์งานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.วางแผนการจัดการหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
2.จัดอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร
3.จัดระบบ JD และ KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน
4.จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความสามัคคี แก่พนักงานในองค์กร
5.ช่วยเหลือสนับสนุนงานฝ่ายบุคคลและอบรมพัฒนา
6.งานด้าน KPI และ Core Competency
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจฯ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
3. ประสบการณ์ทำงานตรง 3 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถวางแผนการจัดอบรม และแผนอัตรากำลังคนได้
5. มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้งในองค์กรได้ดี
7. มีความรับผิดชอบสูง อดทน ซื่อสัตย์ ติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และเดินทางสะดวกในการทำงาน
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
นักเวชกิจฉุกเฉิน

ตำแหน่ง : นักเวชกิจฉุกเฉิน

หน้าที่รับผิดชอบ : ประจำแผนก ER และ OPD มีความสามารถในการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างการนำส่งสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Paramidic
2.เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
3.สามารถทำงานเป็นทีมได้
4.สามารถทำงานเป็นกะได้
5.มีความอดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
4
ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรด้านการพยาบาล
2.บริหารจัดการระบบสารสนเทศการพยาบาล
3.กำหนดนโยบายและทิศทางของการพยาบาล
4.กำหนดนโยบายและควบคุมกำกับการทำ Sub stock ยาเ เวชภัณฑ์ ประจำแผนกบริการพยาบาล และตรวจสอบการใช้-เบิกจ่าย
5.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทางการรักษาพยาบาล เป็นทีมนำในการเตรียมตรวจประเมินจากองค์การภายนอก
6.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และควบคุมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์/ได้รับใบประกอบวิชาชีพ/เป็นสมาชิกการพยาบาล/ปริญญาโทบริหารหรือเที่ยบเท่า
3.ประสบการณ์ด้านผู้อำนวยการพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
4.มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
5.มีประสบการณ์ด้านการ่บริหารจัดการอย่างน้อย 3 ปี
6.รับแรงกดดันจากการทำงานได้ดี มีทัศนคติที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1