ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์จักรี   ธัญยนพพร

นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : สาขา ประสาทศัลยศาสตร์
รายละเอียด :
แพทยศาสตร์บัณฑิต : มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ 2),

ประกาศนียบัตร : วิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก สาขาศัลยศาสตร์

ประสาทศัลยศาสตร์ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี 17.00-20.00 ผู้ป่วยนอกประกันสังคม
ศุกร์    
เสาร์ 09.00-12.00 ผู้ป่วยนอกประกันสังคม