ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ชัยวัฒน์ ปักษี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

นายแพทย์ธนาชัย ทองตันวรภัทร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร 17.00 - 20.00 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

แพทย์หญิงนภธร มหามิตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี 17.00. - 20.00 อายุรศาสตร์โรคไต
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์นันทศักดิ์ จรุงพรสวัสดิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-17.00 เวชปฏิบัติทั่วไป
อังคาร 07.00-17.00 เวชปฏิบัติทั่วไป
พุธ 07.00-17.00 เวชปฏิบัติทั่วไป
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -
อาทิตย์ - -

 

นายแพทย์ปฐวี ราชูพิมล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์   รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 07.00-16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์ประจักษุ สุภินี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

ผศ.นายแพทย์วิชิต สุธรรมารักษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่

จันทร์

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อังคาร - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พุธ 17.00-07.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 17.00-07.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
เสาร์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อาทิตย์ 17.00-08.00 โรงพยาบาลกเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์วิเชียร รัตนโชติรัตนา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ศัลยทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 07.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
อังคาร    
พุธ 07.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ 
พฤหัสบดี    
ศุกร์ 07.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
เสาร์    

 

แพทย์หญิงศรีตุลย์ บัณฑิตย์อาภรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อังคาร   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์   รัตนาธิเบศร์
พุธ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อาทิตย์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์   รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงศิริเกศ อัมหิรัญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : กุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชกรรม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์
เสาร์    

 

แพทย์หญิงสมศรี อัศวินพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ - โรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์สิทธิคมน์ สัตยารักษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูตินารีเวช
ความชำนาญ : สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
อังคาร 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ 
พุธ 08.00 - 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ 
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ 
ศุกร์ 08.00 -17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ 
เสาร์    

 

นายแพทย์อนุภาพ ตรีภาค

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม-ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17.00-07.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
อังคาร 17.00-07.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
พุธ    
พฤหัสบดี 17.00-07.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ 
ศุกร์    
เสาร์    
อาทิตย์ 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์   รัตนาธิเบศร์ 

 

นายแพทย์อรุณ เหลืองนิยมกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์ 17.00-20.00 อายุรกรรม
เสาร์ 13.00-20.00 อายุรกรรม

 

นายแพทย์เฉลิมพล กิจชระโยธิน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17.00-07.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
อังคาร 17.00-07.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
พุธ - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 17.00-08.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
อาทิตย์ - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์เธียร ขัตตินานนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์

<

<

ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ 
อังคาร 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ 
พุธ 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ 
พฤหัสบดี 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ 
ศุกร์ 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ 
เสาร์ 09.00-12.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์