เกี่ยวกับเรา

รางวัลแห่งความสำเร็จ

 

        ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

        ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554

        ครั้งที่ 5   เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556

3. การสำรวจปัจจัยเสี่ยงและให้คำปรึกษาทางด้านอาชีวอนามัยแก่โรงงานต่างๆ

5. โรงพยาบาลได้รับคัดเลือกเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

- โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานHAโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)หรือ สรพ.  รับรอง HA ขั้น 3    วันที่ 19 พฤษภาคม  2558

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน   ISO 9001:2008  ( ไอ เอส โอ 9001  เวอร์ชั่น  2008  ) จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประทศไทย) จำกัด

   ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน จากหน่วยงานราชการ

- สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี เข้าตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประจำปี 2558

- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)หรือ สรพ.เข้าตรวจเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาล