เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์  สระบุรี

                ในปี  2536 นี้ บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) ได้ร่วมจัดตั้ง บริษัท สระบุรีเวชกิจ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ และก่อตั้งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี   โดยเปิดบริการ  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2539  เป็นต้นมา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี  ตั้งอยู่ที่  2/22  ถนนมิตรภาพ  ตำบลปากเพรียว  บนพื้นที่ 4 ไร่  3 งาน  พื้นที่ใช้สอย  33,842   ตารางเมตร  มีอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถรับบริการได้   300  เตียง ได้ขอและอนุมัติการใช้บริการ   200  เตียง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์   สระบุรี   จึงถือกำเนิดขึ้น   เมื่อวันที่  16  เมษายน  2536   ดำเนินงาน  โดย บริษัท สระบุรีเวชกิจ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด( มหาชน ) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดสระบุรี และบริเวณใกล้เคียงโดยเน้นมาตรฐานในการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมให้บริการประชาชนในทุกระดับชั้นและสุด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขยายความเจริญทางด้านการแพทย์ออกไปสู่ภูมิภาคและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรชาวไทย

                จากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาล  และในเรื่องการให้บริการ    พนักงานประจำจัดเป็นหัวใจของการบริการ    ผู้บริหารโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว   จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในโรงพยาบาล   โดยมีสมาชิกจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันพัฒนา   ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริการ  พิจารณาว่าปัญหานั้นเกิดจากระบบงาน   หรือเกิดจากบุคคล  ถ้าเกิดจากระบบงานก็ทำการปรับปรุงระบบต่อไป  ถ้าเกิดจากบุคคลก็พัฒนา  อบรมให้พนักงานนั้นมีความรู้  ความเข้าใจ  ความชำนาญ  และทัศนคติที่ดี

                ความพึงพอใจในการทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญที่มีต่อการให้การบริการของพนักงานเอง   ถ้าความพึงพอใจในการงานสูง  ทัศนคติต่องานดี  การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการก็จะดีขึ้นด้วย   อีกทั้งในส่วนของพนักงานที่ไม่พึงพอใจในงานก็จะลาออก  เปลี่ยนงาน  ย้ายงาน  ซึ่งทำให้องค์กรเกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร  สรรหา  คัดเลือก  และพัฒนาอบรมพนักงานใหม่  จนกว่าจะชำนาญงาน    การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาความเห็น  ทัศนคติต่อปัจจัยความพึงพอใจในการทำงานต่างๆ   เพื่อนำไปเสริมสร้างในปัจจัยที่พนักงานรู้สึกไม่พึงพอใจ   และสนับสนุนปัจจัยที่พนักงานพึงพอใจอยู่แล้วให้มากขึ้น

ทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

                ตั้งอยู่เลขที่  2/22  ถนนมิตรภาพ    ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง   จังหวัดสระบุรี   18000

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

              โรงพยาบาล ขนาด 200 เตียง เปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2539 เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้นมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมให้บริการประชาชนในทุกระดับชั้น โรงพยาบาลจะเน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค โดยยึดถือการบริการให้มีมาตรฐานสูงสุด ในราคาที่ยุติธรรม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนความร่วมมือกับเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ที่มีความสามารถในการรักษา สามารถให้การรักษาและบริการครอบคลุม ทั้งการตรวจรักษาทั่วไปและการตรวจรักษาเฉพาะทาง และมีแผนกที่ให้บริการที่ทันสมัย 

กลุ่มเครือ รพ.เกษมราษฎร์ ประกอบด้วย 

1.               กลุ่ม รพ.เกษมราษฎร์  ประกอบด้วย สาขา บางแค สาขารัตนาธิเบฎร์ สาขาประชาชื่น สาขาสระบุรี สาขาศรีบุรินทร์  สาขาฉะเชิงเทรา

2.               กลุ่มรพ. การุณเวช  ประกอบด้วย สาขารัตนาธิเบศร์  สาขาสุขาภิบาล 3   สาขาปทุมธานี  สาขาอยุธยา

3.               รพ.เวิลด์เมดิคอล เซ็นเตอร์  รองรับลูกค้าชาวต่างชาติ