เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

๏ วิสัยทัศน์ (vision):

เป็นผู้นำในการให้บริการด้านสุขภาพเอกชนในจังหวัดสระบุรี ภายใต้มาตรฐานแห่งชาติ (HA)

๏ ค่านิยม (values):

Service Mind - บริการด้วยใจ มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยในด้านมาตรทางการแพทย์ระดับสูงและมาตรฐานด้านคุณภาพ บริการ และราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้โรงพยาบาลเป็นหนึ่งในใจผู้ป่วยในเรื่องการรักษาพยาบาล

Achievement - มุ่งมั่นในความสำเร็จ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และอุปสรรค ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและแผนงาน

Teamwork - เปิดใจ ร่วมมือทำงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ประสานงานและมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้อภัยให้กำลังใจกัน

Continuous Learning - มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต่อเวลา เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการดำเนินชีวิต

Integrity - มีคุณธรรม ทำแต่สิ่งที่ดีงาม คิดดี ทำดี

๏ พันธกิจ (mission):

•                   ให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

•                   ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

•                   พัฒนากระบวนการทำงานให้มีคุณภาพดีขึ้น

•                   เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทุกสาขา

 

               สโลแกน

               " ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ "