ภาษา

สมัครงาน

ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

รายละเอียด
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time
หน้าที่รับผิดชอบ : 1
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
1. อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การเป็นผู้ตรวจการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
3. มีใบรับรองการผ่านการขึ้นเวรตรวจการด้วย
จำนวน : - ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *