ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

อาชีวอนามัย

อาชีวอนามัย

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวอนามัย
โรคที่เกิดจากงาน คือ โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนทำงานโดยมีสาเหตุจากการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพในที่ทำงาน ซึ่งอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในขณะทำงานหรือหลังจากทำงานเป็นเวลานาน เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคซิลิโคสิส โรคพิษสารทำละลายต่าง ๆ
โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนทำงาน โดยมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกันและการทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรค ทั้งนี้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนทำให้เกิดโรค อาจได้แก่ พันธุกรรม พฤติกรรมสุขภาพของคนทำงาน ท่าทางการทำงาน ลักษณะหรือระบบงานที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น โรคปวดหลังจากการทำงาน โรคความดันโลหิตสูง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องวัดระดับเสียง
• เครื่องวัดระดับแสง

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Tel.036-315555 ต่อ 8327,8328
www.kasemrad.co.th