ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์กายภาพบำบัด

ศูนย์กายภาพบำบัด

ข้อมูลทั่วไป

แผนกกายภาพบำบัด หรือเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประกอบด้วยคณะแพทย์และนักกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูบำบัดสมรรถภาพของประสาทและกล้ามเนื้อให้คืนสภาวะปกติในระยะเวลาอันสั้น ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย และจิตใจ โดยใช้วิธีตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือ ทางกายภาพบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และสามารถกลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติที่สุดภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด

การให้คำแนะนำการรักษาทางกายภาพบำบัด
การรักษาด้วยการเคลื่อนไหว เช่น
• การออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
• การรักษาด้วยมือ เช่น การดัดดึง, การนวด , การจัด , ดัด , ดึงกระดูกสันหลัง ความร้อน-เย็น
• การฝึกสอนกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจวัตรประจำวัน เช่น การฝึกเดินโดยใช้เครื่องช่วยแบบต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกายภาพบำบัด
Tel.036-315555 ต่อ 8629,8677,8680
www.kasemrad.co.th