ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ประกัน

ศูนย์ประกัน

ข้อมูลทั่วไป

เป็นแผนกที่ดูแลในเรื่องเอกสารของผู้รับบริการ ได้แก่ ประวัติการรักษา, ใบเคลมประกัน, ใบรับรองแพทย์, เอกสารเครดิต ส่วนท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกันด้านล่างนี้ สามารถรับบริการได้ที่รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี เพียงท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเท่านั้น ทางโรงพยาบาลจะมีทีมพยาบาลเพื่อดูแลท่าน พร้อมกับเอกสารการประกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่าน
กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยนอก
• ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ที่แผนกเวชระเบียนทุกครั้ง เพื่อรพ.จะแนบเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอกให้ค่ะ
• เมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว อย่าลืมขอเคลมฟอร์มที่แพทย์กรอกข้อมูลให้แล้ว โดยเคลมฟอร์มนั้นต้องมีประทับตราของโรงพยาบาลด้วย เมื่อไปยื่นที่บริษัทประกันต้องยื่นพร้อมใบเสร็จรับเงินค่ะ
• ถ้าบริษัทประกันใดมีเครดิตกับโรงพยาบาล และการเข้ารับการตรวจรักษาอยู่ ในเงื่อนไขตามกรมธรรม์ของท่าน ท่านไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตนเอง ยกเว้นส่วนเกิน
กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน
• ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ที่แผนกรับผู้ป่วยใน
• ได้รับการเยื่ยมจากเจ้าหน้าที่ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ การเลือกใช้วิธีการเคลมประกัน
กรณีที่ท่านเลือกใช้แฟกซ์เคลม
• เจ้าหน้าที่นำเอกสารเคลมฟอร์มไปให้ท่านเซ็นชื่อ
• เจ้าหน้าที่แจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากที่ได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว
• หากได้รับสิทธิแฟกซ์เคลม ในวันกลับบ้านท่านติดต่อที่แผนกการเงิน เพื่อเซ็นรับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)
กรณีที่ท่านต้องการนำไปเคลมเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้
• ทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลมให้ ท่านสามารถนำไปยื่นที่บริษัทประกัน พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายได้ทันที สะดวกสบายเมื่อใช้บริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารของท่าน
• ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และประสานงานกับบริษัทประกันแทนท่าน
• สามารถบริการแฟกซ์เคลม (การเคลมกับบริษัทประกันที่มีสัญญากับโรงพยาบาล โดยที่ท่านไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาก่อน ยกเว้นส่วนเกิน)
ได้รับเคลมฟอร์มในวันกลับบ้าน เมื่อท่านต้องการนำไปเคลมเอง)

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกประกันสัมพันธ์
Tel.036-315555 ต่อ 1229,1230
www.kasemrad.co.th