ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ไตเทียม

ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศูนย์ไตเทียมรพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

ศูนย์ทันตกรรม

ให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา

ศูนย์กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด หรือเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประกอบด้วยคณะแพทย์และนักกายภาพบำบัด

ศูนย์ประกัน

เป็นแผนกที่ดูแลในเรื่องเอกสารของผู้รับบริการ

ศูนย์ประกันสังคมและกองทุนทดแทน

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ มีดังนี้...

ศูนย์บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

บริการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป และ สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่เห็นความสำคัญต่อสุขภาพพนักงานทั้งก่อนเข้างาน

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทั่วไปหรือพิการที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

อาชีวอนามัย

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวอนามัย