ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
2/22 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
โทร : 036-315-555-90

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
เภสัชกร

ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : - จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
- งานคุณภาพทางคลินิค
คุณสมบัติ : 1.เพศ ชาย หรือหญิง ไม่จำกัดอายุ
2.จบการศึกษา ป.ตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้
4. มีใบประกอบโรคศิลป์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลประจำ
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง
2.อายุ 24-35ปี
3.จบการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
4.มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
5.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
10
นักเวชสถิติ

ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ

หน้าที่รับผิดชอบ : งานเกี่ยวกับสถิติทางการแพทยในขั้นตอนเบื้องตนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวม ขอมูลและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวของกับผูปวย ซึ่งปวย
ดวยโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ การรักษาพยาบาลและการวิเคราะหโรคเพื่อประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพของการรักษาพยาบาลการปรับปรุงและขยายกิจการ
ของโรงพยาบาลและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลและเพื่อประโยชนแกการศึกษา คนควา วิจัยและวางมาตรการในการปองกันโรค
ตลอดจนการวางแผนเกี่ยวกับสาธารณสุขของประเทศในดานอื่น ๆ ดวยและปฏิบัติหนาที่อี่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติ : 1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3.การศึกษา ปริญญาตรี สาขานักเวชสถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0 - 3 ปี (ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีบุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย รักงานบริการ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ขยัน อดทน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาล UR

ตำแหน่ง : พยาบาล UR

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
3.มีประสบการณ์ในงานพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
4.มีความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเบิกค่าพยาบาล เข้าใจหลักการพิจรณาเบิกสินไหมทดแทน และขั้นตอนการเบิกสินไหมทดแทนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรอง
6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
หัวหน้าแผนกเวรเปล

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกเวรเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-มีวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
-มีความเป็นผู้นำ สามารถดูเเลผู้ใต้บังคับบัญชาได้
-มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีหัวใจบริการ
-มีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม แต่มใส
-ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
-สามารถทำงานตามตารางเวรได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ 0-3 ปี
-มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-มีอัธยาศัยดี รักงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกไตเทียม

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกไตเทียม

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : พยาบาลผู้เชี่ยวชาญแผนกไตเทียม

- เพศ ชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญไตเทียม
- รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีสัมพันธไมตรีกับเพื่อนร่วมงานที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1