ข่าว

" ให้เลือด...เพราะรัก (เพื่อนมนุษย์) "

14 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อมอบให้กับเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

14 กุมภาพันธ์ 2562
ข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-59 ปี ฟรี

พนักงาน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

13 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-59 ปี ฟรี

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) โรงงาน 2

12 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-59 ปี ฟรี

บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

8 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-59 ปี ฟรี