ภาษา

ข่าว

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ

3 พฤษภาคม 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ

กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี โดยออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ

ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ และ ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

รวมถึงการให้ความรู้ด้านการบริการทางการแพทย์ แก่ ผู้ประกันตน

ณ บริษัทเอสทูสมาร์ท จำกัด และ บริษัทสุวรรณกฤตชัย จำกัด

ในจังหวัดลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562