เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
“ โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ ที่ให้บริการทางการแพทย์ครบทุกสาขา และสามารถตอบสนองความต้องการของ Stake holder ในทุกมิติ”
 
 
พันธกิจ (Mission)
1.  การพัฒนาการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางให้ครบทุกสาขา
2.  การพัฒนาภาพลักษณ์ด้านการบริการ โดยเน้น
     -  การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษา และพฤติกรรมบริการของบุคลากรในทุกระดับ
     -  ระบบบริการที่รวดเร็ว เข้าถึง ยึดหลัก “คุณคือคนสำคัญ”
     -  ปรับปรุงสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับระบบบริการของโรงพยาบาล
     -  ปรับปรุงระบบ IT เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการบริการ และสามารถตอบสนองการปฏิบัติงาน
3.  พัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุม ติดตาม และแก้ปัญหาการให้บริการ
4.  การพัฒนาระบบมาตรฐานการดูแลผู้รับบริการ และการพัฒนาระบบป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ
 
 
 
สโลแกน
Hospital You Can Trust. โรงพยาบาลที่คุณวางใจ