ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กฤช รอดอารีย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงกิจพร โฆษิตพิพัฒน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกตาและผ่าตัดต้อกระจก
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดต้อกระจก
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

ทันตแพทย์ขวัญเทพ วงศ์วานิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงขวัญใจ ทศศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกโรคหัวใจ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม-หัวใจและทรวงอก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ครองราษฎร์ ชมพูราษฎร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : วิสัญญีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ชาญชัย อาตมผดุง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

ทันตแพทย์ชีวัน อุปรา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : รากฟันเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ณัฐดนัย เกียรติจิรภัทร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกโรคหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรกรรม-หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ต้า นิรุกติศานติ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกระดูกและข้อ และรักษาโรคปวดหลัง
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงทรงพร เสนากูล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์เลเซอร์และศัลยกรรมความงาม
ความชำนาญ : ตจวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์