ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ตารางแพทย์-

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก, คลินิกกระดูกและข้อ และรักษาโรคปวดหลัง, คลินิกสูติ-นรีเวช, คลินิกหู คอ จมูก, ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ทันตกรรม, คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางแพทย์ ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
Field เวลาออกตรวจ แพทย์ที่ออกตรวจ
หมอสูติ

09.00-17.00 น.

09.00-12.00 น.

17.00-20.00 น.

08.00-17.00 น.

แพทย์ ชัยชาญ

แพทย์ สุพรรษา

แพทย์ ณัฐพร

แพทย์ พงษ์ศักดิ์(URO)

หมอศัลยกรรม

08.00-20.00 น.

13.00-15.00 น.

08.00-17.00 น.

แพทย์ มงคล

แพทย์ พงศกร

แพทย์ ศิริพร

หมอกระดูก

08.00-20.00 น.

08.00-17.00 น.

แพทย์ รัฐพล

แพทย์ เมธาวุธ

หมออายุรกรรม

08.00-17.00 น.

08.00-20.00 น.

08.00-16.00 น.

แพทย์ สุบิน , แพทย์ สุกัญญา , แพทย์ ณัฐพล , แพทย์ ณันน์ทพร

แพทย์ ชาญชัย

แพทย์ ขวัญใจ , ณัฐดนัย 

หมอเด็ก

08.00-20.00 น.

08.00-17.00 น.

แพทย์ ณัชชา

พทย์ ภาวินี , แพทย์ สุพรรณยา

หมอตา

08.00-16.00 น.

แพทย์ กิจพร

หมอ หู คอ จมูก

17.00-18.00 น.

แพทย์ คงศักดิ์

ทันตกรรม

09.00-12.00 น.

13.00-14.00 น.

ทันตแพทย์หญิง นัยฝัน

ทันตแพทย์ ชีวัน , ทันตแพทย์ ขวัญเทพ , ทันตแพทย์หญิง พรพิชญ์

คลินิกแม่สาย

08.00-20.00 น.

09.00-12.00 น.

08.00-17.00 น.

09.00-17.00 น.

13.00-17.00 น.

10.00-13.00 น.

แพทย์ ไกรสิทธิ์

แพทย์ จรรยา , แพทย์ กฤช

แพทยื วิษณุ , แพทย์ ชุลีพร

แพทย์ ต้า

แพทย์ อนุพงศ์ , แพทย์ ชัยวัฒน์

แพทย์ ณัฐพัชร์

คลินิกเชียงแสน

08.00-17.00 น.

09.00-12.00 น.

แพทย์ สายฝน

แพทย์ ศิริราช

 

นายแพทย์กฤช รอดอารีย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงกิจพร โฆษิตพิพัฒน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกตาและผ่าตัดต้อกระจก
ความชำนาญ : จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดต้อกระจก
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

ทันตแพทย์ขวัญเทพ วงศ์วานิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงขวัญใจ ทศศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกโรคหัวใจ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม-หัวใจและทรวงอก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ครองราษฎร์ ชมพูราษฎร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : วิสัญญีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ชาญชัย อาตมผดุง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

ทันตแพทย์ชีวัน อุปรา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : รากฟันเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ณัฐดนัย เกียรติจิรภัทร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกโรคหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรกรรม-หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ต้า นิรุกติศานติ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกระดูกและข้อ และรักษาโรคปวดหลัง
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์