ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กฤช รอดอารีย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ไตเทียม
ความชำนาญ : แพทย์ประจำศูนย์ไตเทียม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงกิจพร โฆษิตพิพัฒน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดต้อกระจก
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

ทันตแพทย์ขวัญเทพ วงศ์วานิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงขวัญใจ ทศศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์หลอดเลือดหัวใจและทรวงอก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ครองราษฎร์ ชมพูราษฎร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม, ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : วิสัญญีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ชัยวัฒน์ จันทน์เนื้อไม้

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ชาญชัย อาตมผดุง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

ทันตแพทย์ชีวัน อุปรา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : รากฟันเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงณัชชา ศิริภัทรโสภณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ความชำนาญ : เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงณัฐชยา สุวรรณศิริเขต

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ความงามและชะลอวัย
ความชำนาญ : แพทย์ผิวหนังและชะลอวัย-ฟื้นฟูสุขภาพ
ความชำนาญพิเศษ : -
Schedule