แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

Thin Prep + HPV DNA

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ในระยะก่อนการเป็นมะเร็งส่งผลให้สามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้ก่อนการลุกลาม
ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562