ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

Superior

ราคาค่าห้อง 1,700 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,000 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 500 บาท/วัน
ค่าอาหาร 400 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 3,600 บาท/วัน

Premier

ราคาค่าห้อง 2,000 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,000 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 500 บาท/วัน
ค่าอาหาร 400 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 3,900 บาท/วัน

Premier delux

ราคาค่าห้อง 2,500 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,600 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
ค่าอาหาร 400 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 5,500 บาท/วัน

VIP Suite

ราคาค่าห้อง 3,000 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 2,100 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
ค่าอาหาร 400 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 6,500 บาท/วัน

President suite

ราคาค่าห้อง 3,300 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 2,200 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
ค่าอาหาร 400 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 6,900 บาท/วัน

Superior IPD4

ราคาค่าห้อง 1,700 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,000 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 500 บาท/วัน
ค่าอาหาร 400 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 3,600 บาท/วัน

Premier IPD4

ราคาค่าห้อง 2,000 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,000 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 500 บาท/วัน
ค่าอาหาร 400 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 3,900 บาท/วัน

Premier delux IPD4

ราคาค่าห้อง 2,500 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,600 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
ค่าอาหาร 400 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 5,500 บาท/วัน

VIP Suite IPD4

ราคาค่าห้อง 3,000 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 2,100 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
ค่าอาหาร 400 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 6,500 บาท/วัน