บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

Superior

ราคาค่าห้อง 800 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,300 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 800 บาท/วัน
ค่าอาหาร 400 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 3,300 บาท/วัน

Premier

ราคาค่าห้อง 1,200 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 800 บาท/วัน
ค่าอาหาร 400 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 3,700 บาท/วัน

Junior Suite

ราคาค่าห้อง 2,000 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 1,500 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 900 บาท/วัน
ค่าอาหาร 400 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 4,800 บาท/วัน

VIP Suite

ราคาค่าห้อง 2,500 บาท/วัน
ค่าบริการทางพยาบาล 2,000 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 400 บาท/วัน
รวมเป็นเงิน 6,100 บาท/วัน

Superior Kasemrad Maesai

ราคาค่าห้องรวม 3,200 บาท/วัน

Junior Suite Maesai

ราคาค่าห้องรวม 3,700 บาท/วัน

VIP Suite Maesai

ราคาค่าห้องรวม 5,500 บาท/วัน