สมัครงาน

Programmer

รายละเอียด
ตำแหน่ง : Programmer
หน้าที่รับผิดชอบ : -ทำการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานในบริษัท
-ทำงานร่วมกับทีมงานเพื่อทำการออกแบบ และปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
-ให้ความช่วยเหลือ หรือแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบงานต่างๆ
-โดยการพัฒนาโปรแกรมทั้งแบบ Client/Server และ Web
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความสามารถเขียนโปรแกรม VB,ASP,ASP.Net,Java,PHP,และ Crystal Report
- มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Database ของ MS.SQL, หรือ MySQL เป็นอย่างดี
- มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานแบบ Web Application
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***
****โปรดนำเอกสารตัวจริงของเอกสารข้างต้นนำมาในวันสมัครงานด้วยค่ะ****

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
โทร. 02-8369973
หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr@bangkokchainhospital.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 6 MB, รองรับเฉพาะไฟล์ pdf
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *