ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

พญ.กันต์สุดา เชียรศิลป์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญ : อายุกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สาขา อนุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

การศึกษา :
- จบแพทยศาสตร์บัณทิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมุฎเกล้า
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมุฎเกล้า
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จากโรงพยาบาลศิริราช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์กุลวิทย์ จันทรศิริรัตน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : -

การศึกษา :
- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พ.ศ.2557
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13.00-22.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงกุสุมาวดี คำเกลี้ยง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ความชำนาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความชำนาญพิเศษ : - ปัญหาพัฒนาการและภาวะสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น
- ปัญหาทางด้านการเรียน
- ปัญหาทางด้านพฤติกรรม
- โรคทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
- พฤติกรรมบำบัด
- ครอบครัวบำบัด
- เวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 17.00 - 20.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมอุบัติเหตุกระดูกและข้อ, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (จุลศัลยกรรมทางมือ)
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงขวัญหทัย เขมะประสิทธิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกต่อมไร้ท่อ โรคอ้วน และความสูงในเด็ก
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-15.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงจงรักษ์ อู่รังสิมาวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -

การศึกษา :
- พบ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2547
- วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา พ.ศ.2553
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 14.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงจันทร์จิรา พงษ์ศรีหดุลชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป, ศูนย์กุมารเวชกรรม คลินิกเด็กดี
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -

การศึกษา :
- พบ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539
- อนุมัติบัตรผู้ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2546
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ.2545
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 16.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงจิณห์นิภา เชาว์ดำรงค์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์

08.00-17.00

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -

การศึกษา :
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ.2536
- พบ. ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 16.00-20.00
20.00-06.00 (เวรใน)
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์
20.00-06.00 (เวรใน)
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์ฉัตรชัย อิ่มอารมย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป, ศูนย์กุมารเวชกรรม คลินิกเด็กดี
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์