ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ : IPD (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ : IPD (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. กระบวนการพยาบาล
2. ความรู้มาตรฐานในงานอาชีพ
3 ความรู้พื้นฐานทางพรีคลินิก เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เป็นต้น
4 แนวคิดพื้นฐานของระบบคุณภาพ (P-D-S-A)
5 ระบบ IC เช่น การเฝ้าระวังการติดเชื้อ การวินิจฉัยการติดเชื้อ standard precaution ,Transmission rate precaution, isolation precaution
6. การช่วยฟื้นคืนชีพ
7. Holistic care
8. Utilization management
คุณสมบัติ : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 มีทักษะในมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล ทักษะการประสานงาน การใช้คอมพิวเตอร์และ SSB ทักษะในงานเวชระเบียน การบำรุงรักษาเครื่องมือ การรับเคลื่อนย้ายส่งมอบผู้ป่วย การรู้จักมอบหมายและติดตามงาน การแก้ปัญหา ทักษะในการช่วยแพทย์ทำหัตถการ มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 4
เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.IMPORT ข้อมูลรายงาน DF พร้อมตรวจเอกสารใบแจ้งหนี้และทำการแก้ไข
2.จัดทำใบสรุปค่าแพทย์รายบุคคลในระบบ
3.แยกเอกสารใบสรุบค่าแพทย์รายบุคคล และจ่ายเช็คแพทย์
4.สรุปรายงาน DF (M06)
5.ทำใบรับรองหักภาษี ณที่จ่าย แพทย์รายบุคคล
6.จัดทำรายงานสวัสดิการพนักงาน (M05)
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี -เพศหญิง -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 1
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 4 อัตรา
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 1
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล SA (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยพยาบาล SA (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ความรู้มาตรฐานในงานอาชีพ
2.ระบบ IC : standard precaution,transmission rate precaution,isolation precaution
3.ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : 1. ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมปลาย 2. ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (ผู้ช่วยพยาบาล)ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 3. มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์ 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 6.ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 3
ผู้ช่วยพยาบาล PN (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล PN (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ความรู้มาตรฐานในงานอาชีพ
2.การช่วยแพทย์ทำหัตถการ
3.การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
4.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : - จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ( หลักสูตร 1 ปี )ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข - มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์ - มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 4
พยาบาลวิชาชีพ : OPD (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ : OPD (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. กระบวนการพยาบาล
2. ความรู้มาตรฐานในงานอาชีพ
3 ความรู้พื้นฐานทางพรีคลินิก เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เป็นต้น
4 แนวคิดพื้นฐานของระบบคุณภาพ (P-D-S-A)
5 ระบบ IC เช่น การเฝ้าระวังการติดเชื้อ การวินิจฉัยการติดเชื้อ standard precaution ,Transmission rate precaution, isolation precaution
6. การช่วยฟื้นคืนชีพ
7. Holistic care
8. Utilization management
คุณสมบัติ : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 มีทักษะในมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล ทักษะการประสานงาน การใช้คอมพิวเตอร์และ SSB ทักษะในงานเวชระเบียน การบำรุงรักษาเครื่องมือ การรับเคลื่อนย้ายส่งมอบผู้ป่วย การรู้จักมอบหมายและติดตามงาน การแก้ปัญหา ทักษะในการช่วยแพทย์ทำหัตถการ มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 4
ช่างเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : -จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
-เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
-มีความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้ากำลัง (Power ) , ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ (Control ) ,เครื่องมือวัด ( Meansurement ) , Motor ไฟฟ้า ,
-มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์,เครื่องมือแพทย์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรับผิดชอบ
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
คุณสมบัติ : -วิเคราะห์และระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งหาแนวทางและวิธีการป้องกันปัญหา -รายงานผลการทำงานต่อระดับผู้บังคับบัญชาต่อไป -สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่น -แก้ไขปัญหาในส่วนของการการซ่อม , บำรุงรักษา , สอบเทียบ ให้แก่ลูกค้าตามความต้องการและพึงพอใจ -มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานบริการ -การทำงานเป็นทีม -การทำงานอย่างปลอดภัย และได้ตามมาตราฐาน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 1
นักรังสีเทคนิค (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
-สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
-สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
-มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติ : 1. ทำหน้าที่ถ่ายภาพรังสีโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 2. ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของการถ่ายภาพรังสี ด้านรังสีรักษา 3. ทำหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องจำลองการรักษา 4. ทำหน้าที่ตรวจและรักษาด้วยสารเภสัชรังสีและถ่ายภาพรังสี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 1
เจ้าหน้าที่ Admission (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Admission (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -วุฒิปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
-เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
-สามาถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-บุคลิกหน้าตาดี มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้ม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : -ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาพยาบาล -ประเมินค่ารักษาพยาบาลในการเข้ารักษา ตามแบบประเมิน -ทำสัญญาในการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน รพ. เพื่อรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล -จัดเตรียมเอกสารของผู้ป่วย ประกอบการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน -ติดตามผลประเมินเทียบกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงของผู้ป่วย -ติดตามรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย -ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 1
เจ้าหน้าที่ยานยนต์ (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ยานยนต์ (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
3. มีประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. สามารถดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้นได้
5. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
6.หากมีประสบการณ์ EMT-B จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : -ขับรถยนต์ของโรงพยาบาล ส่งเจ้าหน้าที่ ,คนไข้ หรือออกหน่วยตรวจสุขภาพ -ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ของโรงพยาบาล -ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 1
ผู้จัดการพยาบาล : IPD WI (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการพยาบาล : IPD WI (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : • ควบคุม ดูแลงานระบบวิศวกรรมต่างๆและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
• กำหนดแนวทางและควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานฝ่ายวิศวกรรม ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของบริษัท
• พิจารณาอนุมัติแผนงานร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆที่กำหนดขึ้น
• ทำการวางแผนกำหนดและควบคุม ให้มีการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรในงานระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพ
• กำหนดมาตราการและควบคุมการใช้พลังงานและสาธารณูปโภค อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ : • ควบคุม ดูแลงานระบบต่างๆและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร • กำหนดแนวทางและควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของบริษัท • พิจารณาอนุมัติแผนงานร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆที่กำหนดขึ้น • ทำการวางแผนกำหนดและควบคุม • กำหนดมาตราการและควบคุม อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 1
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
-เป็นผู้สอบผ่านและมีใบรับรอง จป.วิชาชีพ
-มีทักษะและวิจารณญาณในการวิเคราะห์ เข้าใจปัญหา
-มีทักษะในการสื่อสาร
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-มีความขยันอดทน และมีความรับผิดชอบ
-สามารถให้คำแนะนำพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยได้
-หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : -วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) -เป็นผู้สอบผ่านและมีใบรับรอง จป.วิชาชีพ -มีทักษะและวิจารณญาณในการวิเคราะห์ เข้าใจปัญหา -มีทักษะในการสื่อสาร -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี -มีความขยันอดทน และมีความรับผิดชอบ -สามารถให้คำแนะนำพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ -หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 1
เจ้าหน้าที่ Supply (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Supply (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
-เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร)
-สามาถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
คุณสมบัติ : -วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า -เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร) -สามาถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ -สามารถทำงานเป็นทีมได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -วุฒิการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิที่เทียบได้
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-บุคลิกดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม
-มีความรับผิดชอบ
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
-มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้
-ยิ้มแย้มให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
-หากมีความละเอียด รอบคอบในเรื่องของเอกสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : -นั่งหน้าเคาน์เตอร์ รับสมัครงาน เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มาสมัครงาน -ให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ที่ต้องการจะเข้ามาในโซนออฟฟิศ -จัดเรียงเอกสาร จัดเรียงแฟ้ม -ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 1
เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาใดที่เกี่ยวข้อง
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-บุคลิกดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
-มีทัศนคติที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี Microsoft Word, Excel, PowerPoint
-หากมีประสบการณ์ด้านสรรหาในธุรกิจโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : 1.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กร 2.ติดต่อประสานงาน กับ สถาบันการศึกษา แหล่งงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกบูธประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานขององค์กร 3.พัฒนา ปรับปรุง ช่องทางการสรรหา คัดเลือก ที่เหมาะสมกับองค์กรอยู่เสมอ 4.ประสานงาน ติดตาม สรุป ผลการคัดเลือก ผลการประเมินทดลองงาน กับ หัวหน้างานและผู้บริหาร 5.รายงานและสรุปข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้างนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 1