ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาดของฝ่ายการตลาดและบริษัท ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของฝ่ายการตลาด
2. สร้างสรรค์และออกแบบงานให้สวยงาม ตรงตามข้อกำหนด สามารถนำไปใช้จริงได้
3. ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย
4. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร
คุณสมบัติ : 1.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์,บริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, Photoshop, illustrator, Movie Maker 3.มีความคิดสร้างสรรค์แนวทางในการผลิตผลงานใหม่ๆ 4.ใส่ใจในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
ผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - เพศหญิง อายุ 18 - 45 ปี - จบการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า - จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน - มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - สามารถทำงานเป็นกะได้ - เป็นผู้ช่วยพยาบาลในการให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และทำความสะอาด ให้ พร้อมใช้งานได้เสมอ - ดูแลผู้ใช้บริการทั้งก่อน และหลัง พบแพทย์ - ดูแลสถานที่แวดล้อม ตามมาตรฐานของหน่วยงาน และที่โรงพยาบาล กำหนด
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : - ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตามคำสั่งแพทย์
คุณสมบัติ : - เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์ - มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้ - สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (Part Time)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน (Part Time)

หน้าที่รับผิดชอบ : งานให้บริการลงทะเบียนผู้มาฉีดวัคซีน (สัญญาจ้างระยะยาว)
คุณสมบัติ : - เพศชาย / เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า - ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน - บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย - มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ดี - รักในงานบริการ - สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 4
พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)

หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลและคำแนะนำเกี่ยวกับการพยาบาล รายงานอาการผู้ป่วยให้แพทย์ทราบตามลักษณะโรคที่เป็นทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะที่ดี
คุณสมบัติ : - เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์ - มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น - สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ - ดูแลความเรียบร้อยของห้องผ่าตัดและห้องทำหัตถการ - ตรวจสอบให้การบริการลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดและทำหัตถการ - ตรวจสอบยาและเช็คอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดหรือทำหัตถการที่ผู้ช่วยเตรียมไว้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 2
พนักงานเสิร์ฟอาหาร

ตำแหน่ง : พนักงานเสิร์ฟอาหาร

หน้าที่รับผิดชอบ : - จัดเรียงถาดอาหารและจัดวางอาหารให้ตรงกับใบสั่งอาหารจาก Ward ต่าง ๆ
- ดำเนินการเสิร์ฟอาหารให้แก่ผู้ป่วยตามสถานที่และเวลาที่กำหนดตามใบเบิก
- ดำเนินการจัดเก็บถาดอาหารของผู้ป่วยตามเวลาที่กำหนด
- จัดอาหารว่างและเตรียมผลไม้สำหรับบริการผู้ป่วยและแพทย์
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่จัดเตรียมถาดอาหาร
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษาการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า - อายุไม่เกิน 45 ปี - หน้าตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักในงานบริการ - สุภาพ อ่อนน้อม พูดจาไพเราะฉะฉาน - สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
พนักงานซักรีด

ตำแหน่ง : พนักงานซักรีด

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับ - จ่าย ผ้าสะอาด และผ้าเปื้อน ให้กับบริษัททำความสะอาด
- จ่ายผ้าสะอาดตามการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
- ควบคุมสต๊อกผ้า จัดเก็บตามมาตรฐาน
คุณสมบัติ : - เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) - วุฒิการศึกษาการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า - มีทัศนคติที่ดี อดทนต่อภาวะแรงกดดันได้ - มีความรับผิดชอบทำงานหนักได้ - สามารถทำงานเป็นทีมได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
เจ้าหน้าที่ยานยนต์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ยานยนต์

หน้าที่รับผิดชอบ : - งานด้านบริการรถยนต์ธุรการ
- รับ – ส่ง วัสดุสนับสนุนทางการแพทย์
- ดูแลบำรุงรักษารถยนต์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : - เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป - วุฒิม.6 เป็นต้นไป - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 2
แม่ครัว

ตำแหน่ง : แม่ครัว

หน้าที่รับผิดชอบ : - ทำอาหารตามออเดอร์ที่หัวหน้าแผนกส่งให้ เพื่อจัดให้คนไข้
- ทำอาหารในครัว ได้หลายประเภท
- ดูแลเครื่องใช้ภายในครัว
- รักษาความสะอาด และ ทำอาหารให้ถูกสุขอนามัย
คุณสมบัติ : - ชาย หญิง - อายุ 20 ปีขึ้นไป - จบมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ขึ้นไป - ทำงานเป็นกะได้ - มีความรับผิดชอบ และรักษาความสะอาด
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
ผจก.เภสัชกร

ตำแหน่ง : ผจก.เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : - กำกับดูแลติดตามทบทวนและ บริหารจัดการควบคุมการบริการทางเภสัชกรรม
- ประกอบด้วยการจัดยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์
- บริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเภสัชกรรมและมาตรฐานโรงพยาบาล
- บริหารอัตรากำลังและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในแผนกให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : • เพศ ชาย/หญิง • อายุ 30 ปีขึ้นไป • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ • ประสบการณ์ด้านหัวหน้าเภสัชกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะในการวางแผน มีความละเอียดรอบคอบ • มีความขยัน อดทน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
ผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีส่วนร่วมในการให้บริการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือพยาบาล ในการทำกิจกรรมการพยาบาล และการทำหัตถการต่างๆ
- ส่งต่อรือส่งมอบงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อบริการได้อย่างถูกต้อง
- งานปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ด้วยความชำนาญและระมัดระวังมากขึ้นแก่ผู้รับบริการตามที่ได้รับมอบหมายและ ภายใต้การนิเทศจากพยาบาลวิชาชีพ
- บันทึกข้อมูลการพยาบาลและร่วมดูแลความสะอาด ความรับผิดชอบของเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สังเกตอาการและสิ่งผิดปกติของผู้รับบริการ รายงานแก่หัวหน้าเวร และร่วมในการส่งเวร
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
- ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : - อายุ 22 ปีขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 45 ปี) - วุฒิการศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป - จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปีตามที่สภาการพยาบาลกำหนด - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี พูดจาไพเราะฉะฉาน - สามารถแก้ไขปัญาเฉพาะหน้าได้ - ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน - มีใจรักด้านการบริการ บุคลิกภาพดีและทัศนคติดี - ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN หรือ NA มาก่อน - สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย) 11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072 หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 2
เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง

หน้าที่รับผิดชอบ : - การรับล้างเครื่องมือทางการแพทย์ที่ปนเปื้อน
- ทำการตรวจรับห่อเครื่องมือทางการแพทย์ที่หน่วยงานส่งมาฝากนึ่ง เช่นความสะอาดของผ้าที่นำมาห่อ / ลักษณะการห่อ / ใบติดหน้า set
- ทำการบรรจุหีบห่อเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ตามใบรายการประกอบ set และตรวจสอบเครื่องมือให้มีสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งาน
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า - เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร) - สามาถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ - สามารถทำงานเป็นทีมได้ - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

หน้าที่รับผิดชอบ : – จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
– บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
– สรุปยอดขายสาขาประจำวัน และประจำเดือน
– สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำสัปดาห์
– จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
คุณสมบัติ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 2
พนักงานเวรเปล

ตำแหน่ง : พนักงานเวรเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่หรือหน่วยที่ต้องการติดต่อ
- ดูแลช่วยเหลือถือของหรือจัดหารถใส่ของให้กับผู้มารับบริการ
- ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยตามจุดต่างๆ
- เคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลและภายนอกดรงพยาบาล
คุณสมบัติ : - เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป - เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว - บุคลิกภาพดี - ทำงานเป็นตารางเวรได้ - หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์ (Graphic Design)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์ และตัดต่อวิดีโอตามที่ได้รับมอบหมาย
- ถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล
- ตัดต่อวิดีโอ และทำ Presentation
- บริหารเวลา และรับผิดชอบงานแต่ละชิ้นที่ได้รับมอบหมายให้ทันเวลา
- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - อายุ 23 ปีขึ้นไป - วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียบรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ - มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี - มีทักษะในการใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิก - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, PhotoShop, Premiere, AfterEffect ได้ - สามารถถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอได้ - มีประสบการณ์การตัดต่อวิดีโอจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี - มี Portfolio มานำเสนอจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1