ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์เอกพล ปัญญายุทธการ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 08.00-17.00 -
พุธ 08.00-17.00 -
พฤหัสบดี 08.00-17.00 -
ศุกร์ 08.00-17.00 -
เสาร์ 08.00-17.00 -

 

นายแพทย์เอกภักดิ์ ศรีอัษฎาพร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
ความชำนาญ : ศัลยกรรม ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - แพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่ - ศัลยศาสตร์ทั่วไป เชียงใหม่ - ศัลยกรรม ตับอ่อน และถุงน้ำดี ศิริราช พยาบาล
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 12.00-16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์เอนก อยู่สบาย

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรมโรคไตและไตเทียม
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : -คณะแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2542 -วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรแพทย์ทั่วไป พ.ศ. 2550 -วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุศาสตร์ โรคไต พ.ศ. 2552
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17.00-21.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 17.00-21.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์โกศล รุ่งเรืองชัย

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน, ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์

17:00 - 21:00

21:00 - 07:00

ศูนย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประกันสังคม

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

อังคาร - -
พุธ

17:00 - 21:00

21:00 - 07:00

ศูนย์เวชปฏิบัติทั่วไป ประกันสังคม

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์โชติธัช สัตยกิจขจร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 - วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 16.00-22.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อังคาร 17.00-22.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 07.00-11.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์ไกรยศ เกียรติสุนทร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมประสาทและสมอง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันพฤหัสบดี 16.00 น. ถึง 20.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
วันอาทิตย์ 13.00 น. ถึง 16.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ไกรลาศ วิบูลเสข

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคผิวหนัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 11.00-13.00 น. - 18.00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จันทร์ 11.00-13.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
อังคาร 11.00-13.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พุธ 11.00-13.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
พฤหัสบดี 11.00-13.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศุกร์ 11.00-13.00 น. - 17.00-18.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เสาร์ 11.00-13.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ไกรลาศ วิบูลยเสข

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง
ความชำนาญ : ผิวหนัง
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์

08:00 - 11:00

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จันทร์

08:00 - 11:00

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
อังคาร

08:00 - 11:00

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
พุธ

08:00 - 11:00

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
พฤหัสบดี

08:00 - 11:00

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศุกร์

08:00 - 11:00

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
เสาร์

-

-

 

นายแพทย์ไชยพร เอื้อชีวกุล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช คลินิกผ่าตัดส่องกล้อง
ความชำนาญ : สูตินรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : - วุฒิบัตรเชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2541
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 12.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

นายแพทย์ไพโรจน์ ภัทราพงศ๋

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08:00 - 17:00 สูติ-นรีเวช
อังคาร

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช
พุธ - -
พฤหัสบดี

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

ศุกร์

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

 

เสาร์

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช