ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ข้าราชการและญาติสายตรง สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ โดยเน้นผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดที่รอได้และไม่ฉุกเฉิน กว่า 70 หัตถการ รวมทั้งกรณีคลอดบุตรโดยทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายโรค (DRG) ซึ่งข้าราชการและญาติสายตรงสามารถเบิกจ่ายได้ในอัตราเดียวกันกับโรงพยาบาลรัฐ แต่ต้องชำระค่าพยาบาลส่วนเกิน

 
 
 
 

รายละเอียดและรายการสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ และรายการหัตถการทั้งหมด สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-910999 ต่อ 3596 , 3654

 ราคา : 0 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562