ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์มะเร็งเต้านม

ศูนย์มะเร็งเต้านม

ข้อมูลทั่วไป

■ ขอบเขตการให้บริการ
มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของผู้หญิงทั่วโลกและเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย ศูนย์รักษ์เต้านมศูนย์รวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเต้านม ทั้งศัลยแพทย์เต้านม รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง พยาธิแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพเคมีบำบัดและทีมสหสาขาวิชาชีพด้านเต้านมพร้อมให้คำแนะนำในการตรวจค้นหาความเสี่ยงก่อนมีความผิดปกติ และให้คำปรึกษาเรื่องเต้านม

■ บริการเฉพาะทาง
1.การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram & Breast Ultrasound)
- ดิจิตอล แมมโมแกรม (Digital Mammogram) เป็นการตรวจเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์พิเศษในการค้นพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ไม่สามารถตรวจพบจากการตรวจร่างกาย จะมองเห็นลักษณะความเข้มทึบที่ต่างกันของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด เช่น เนื้อเยื่อเต้านม หลอดเลือด ไขมัน หินปูน หรือกลุ่มแคลเซียมที่เกิดจากมะเร็งท่อนมในระยะแรก ก้อนเนื้องอกที่มีขนาดเล็ก หรือตรวจติดตามหลังการผ่าตัด
- อัลตร้าซาวด์ (Breast Ultrasound) เป็นการตรวจเต้านมโดยรังสีแพทย์ และใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเต้านมในสตรีที่อายุน้อยและใช้ตรวจเพิ่มเติมจากการตรวจแมมโมแกรม เพื่อวินิจฉัยแยกก้อนถุงน้ำและยังใช้ตรวจในกรณีเต้านมมีความหนาแน่นสูง
2.การตรวจเต้านมเบื้องต้นโดยศัลยแพทย์เต้านม (Breast Examination by Breast Surgeon)
3.สอนการตรวจเต้านมด้วยนมเอง (Self Breast Examination) การตรวจเต้านมด้วยตนเองแบบง่ายๆ มี 2 วิธี
- การตรวจแบบวนเป็นวง (Spriral Method) เริ่มตรวจจากด้านบนของเต้านมโดยใช้มือวนเป็นวงใหญ่ไปให้ทั่วรอบๆ เต้านมเพื่อตรวจหาดูว่ามีก้อนผิดปกติ หรือเนื้อแข็งๆ หรือไม่จากนั้นวนมือเป็นวงเล็กลงไปเรื่อยๆ อย่างน้อย 3 วงจนถึงหัวนมทำเช่นนี้ 2 ครั้ง ครั้งแรกลูบเบาๆ และอีกครั้งกดให้แรงขึ้น
- การตรวจแบบแบ่งเป็นตาราง (Grid Method) เป็นการตรวจเต้านม โดยแบ่งพื้นที่บริเวณจากกระดูกไหลปลาร้าไปยังส่วนใต้เต้านมและจากรักแร้ ไปยังกระดูกอกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ ในแต่ละช่องเล็กๆ ใช้มือวนไปเป็นวงแบบก้นหอยโดยลูบเบาๆ ก่อน และกดให้แรงขึ้นอีกครั้งเลื่อนมือทำเช่นเดิมในช่องถัดไป ค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตรวจทั่วเต้านม
4.การเจาะดูดเซลล์จากก้อนเต้านมส่งตรวจ (Fine Needle Biopsy) เป็นการเจาะดูดเซลล์จากเต้านมส่งตรวจ โดยแพทย์จะใช้เข็มเล็กๆ แทงไปที่ก้อนที่ต้องการเจาะดูดเซลล์แล้วนำเซลล์ส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อดูว่าเป็นเซลล์ปกติ หรือเซลล์มะเร็ง
5.การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจโดยไม่ต้องผ่าตัด (Core Needle Biopsy) เป็นการตัดชิ้นเนื้อออกมาพิสูจน์โดยไม่ต้องผ่าตัดเพื่อหาความผิดปกติของชิ้นเนื้อเต้านมการตัดชิ้นเนื้อจะใช้ปืนตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ (Automatic Biopsy Gun) เมื่อได้ชิ้นเนื้อก็จะนำส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
6.การแทงเข็มบอกตำแหน่งในก้อนที่มีขนาดเล็กมาก เพื่อช่วยในการผ่าตัด (Needle Localization Biopsy) เป็นการแทงเข็มเพื่อบอกตำแหน่งก้อนเนื้อหรือรอยโรคที่ผิดปกติในเต้านมในกรณีที่คลำไม่ได้โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านม เพื่อใช้ในการผ่าตัดก้อนเนื้อหรือรอยโรคที่ผิดปกติสำหรับรอยโรคที่อาจจะเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น
7.การผ่าตัดรักษาก้อนเนื้อร้ายที่เต้านมแบ่งการรักษาเป็น 2 ส่วน
7.1 การผ่าตัดเต้านม
- การผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด (Mastectomy) เป็นการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดรวมทั้งบริเวณหัวนม เพื่อไม่ให้มีมะเร็งเหลือที่เต้านม
- การผ่าตัดแบบเก็บรักาเต้านม (Breast ConservingTherapy) เป็นการตัดแต่ก้อนมะเร็งออกโดยเก็บเต้านมไว้ แต่วิธีนี้ต้องกระทำร่วมกับการฉายรังสีที่เต้านมด้วย (ฉายทุกวันติดต่อกันประมาน 5 สัปดาห์)
- การผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างเต้านม Breast Reconstruction (TRAM Flap,LD Flap) แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การผ่าตัดเต้านมใหม่สำหรับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเอาเต้านมออกทั้งหมด เป็นการผ่าตัดที่เอากล้ามเนื้อและผิวหนังบริเวณหน้าท้องมาสร้างเป็นเต้านมใหม่ (TRAM flap) สามารถผ่าตัดเสริมไปพร้อมๆ กับการตัดเต้านมหรือมาทำภายหลังก็ได้ และอีกวิธีเป็นการผ่าตัดเอากล้ามเนื้อและไขมันบริเวณหลังด้านข้าง(LD flap) มาเสริม ทำให้รูปร่างใกล้เคียงกับเต้านมอีกข้างได้สำหรับผู้ป่วยที่ตัดเต้านมออกบางส่วน ซึ่งบางรายเนื้อเต้านมถูกตัดออกจำนวนมากทำให้เต้านมเสียรูป และวิธีการผ่าตัดสร้างเต้านมใหม่โดยใช้ซิลิโคนในผู้ป่วยที่ถูกตัดเต้านมไปแล้วต้องการสร้างเต้านมใหม่
7.2 การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ในอดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกรายต้องได้รับการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกทั้งหมด แต่รายที่มีอาการข้างเคียงทำให้แขนบวมและชาได้ แต่อาจทำอีกวิธี คือ
- การผ่าตัดหาต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลที่รักแร้ เพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ (Sentinel Lymph Node Biopsy) เป็นวิธีใหม่ คือ การหาเซลล์มะเร็งในต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ต่อมแรกเพื่อนำไปตรวจก่อนว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่ หากไม่พบก็ไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองต่อมอื่นโดยไม่จำเป็น

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

1. ศูนย์บริการตรวจวินิจฉัยและคัดกรองมะเร็งเต้านม อุปกรณ์ทางเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
2. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอล เป็นการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องตรวจแมมโมแกรม วิธีนี้รวดเร็ว สะดวก และให้ภาพที่มีรายละเอียดสูงกว่าการตรวจแบบเอกซเรย์ทั่วไป วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่ทำการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอลพร้อมกับการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ
3. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องอัลตร้าซาวด์
-------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่ & ติดต่อ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป ชั้น 1 โทร. 02-910-1600 ต่อ 1030 , 1031