ภาษา

ข่าว

บริษัท บูล อควา โซลูชั่น จำกัด

10 พฤษภาคม 2564
บริจาคแอลกอฮอร์ 75 % จำนวน 80 ลิตร

ขอขอบพระคุณ คุณอาณัฐ คุ้มศึก และร้านน้ำหนาวอิงค์

5 พฤษภาคม 2564
บริจาคชุด PPE จำนวน 20 ชุด ให้กับแพทย์ และ พยาบาล ที่ปฎิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรีสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีร่วมกับภาคเอกชน

3 พฤษภาคม 2564
ได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ covid19 ในจังหวัดสระบุรีจำนวน 150 เตียง วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ขอขอบพระคุณ คุณกาญจนา บัวอุไร (เจ้าของสวนมะม่วงกลางดง)

3 พฤษภาคม 2564
ที่นำมะม่วงส่งมอบให้กับแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล