Language

Health Articles

Search Article

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG)
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis: MG) เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ประสาทเสื่อมสภาพ โดยเซลล์ดังกล่าวจะอยู่ในไขสันหลังและสมอง ซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลง สาเหตุยังไม่แน่ชัด แต่อาจเกิดจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ ปัจจัยทางพันธุกรรม และ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม โดยมีประวัติสัมผัสกับโลหะ หรือสารเคมีบางชนิดที่อาจทำให้ประสาทนำคำสั่งเกิดการทำงานผิดปกติ
✅มือ เท้า แขน ขา อ่อนแรง
✅กล้ามเนื้อแขนและขาลีบ
✅กลืนลำบาก มีอาการสำลักบ่อย
✅ลิ้นอ่อนแรง หายใจไม่คล่อง
✅พูดไม่ชัด ออกเสียงไม่ได้
✅หนังตาตกข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
✅หายใจลำบาก โดยเฉพาะเวลานอนราบ
_____________________________