Language

Health Articles

Search Article

PM 2.5

PM 2.5 เข้าสู่ปอด กระแสเลือด รบกวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ และเสี่ยงต่อการเป็นโรค

อากาศร้อน!!! ต้องระวัง “โรคลมแดด”

โรคลมแดด หรือ โรคฮีทสโตรค คือ ภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินไป