Language

News

กิจกรรมวันเบาหวานโลก

14 November 2023

กิจกรรมวันเบาหวานโลก

กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2566

สืบเนื่องจากสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง จึงได้จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกขึ้น เพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงของโรคเบาหวานรวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน โดยมี นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร นำโดย ผศ.(พิเศษ) นพ.ปราการ ถมยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ศูนย์เงินสด, พญ.ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ประกันสังคม, คุณวัลลภา ศรีบรรเทา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคุณญาณิศา มันตลัมพะ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ เข้าร่วมงาน
สำหรับกิจกรรมในวันเบาหวานโลก ได้รับเกียรติจาก พญ.วัชราภรณ์ สุวรรณหงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ครอบครัว มาร่วมเสวนาในหัวข้อ "เบาหวาน รู้ทัน ป้องกันได้" เพื่อให้ตระหนักถึงพฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบไหนที่เสี่ยงและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเบาหวาน รวมไปถึงแนวทางการป้องกันและดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน พร้อมให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถง ชั้น 1 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง