ภาษา

สมัครงาน

หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยนอก(OPD)

รายละเอียด
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยนอก(OPD)
หน้าที่รับผิดชอบ : หน้าที่รับผิดชอบ :
- คัดกรองผู้เข้ารับบริการตามภาวะสุขภาพประเภทความเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค
- ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษาให้การพยาบาลก่อนและหลังการ ตรวจรักษา
- ให้คำปรึกษา แนะนำ แนะแนวแก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
- พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการ พยาบาล
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
- เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- สามารถทำงานเป็นกะได้, มีความรับผิดชอบ
- มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการผู้ป่วยและองค์กร
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โบนัสประจำปี

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
โทร. 037640000 หรือ 0946678118 (คุณเจมส์)
หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 6 MB, รองรับเฉพาะไฟล์ pdf
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *