สมัครงาน

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

รายละเอียด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
หน้าที่รับผิดชอบ : หน้าที่รับผิดชอบ :
- ดูแลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล
- support ผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล
- ทำงานตามที่หัวหน้าหมอบหมาย
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
- การศึกษาปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรม SSB จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ดี
- สามารถทำงานฐานข้อมูล MY SQL หรือ MS SQL ได้
- สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและติดตั้งโปรแกรมอื่นๆได้
- สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์ เบื้องต้นได้


สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โบนัสประจำปี

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
โทร. 02-8369970
หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr@bangkokchainhospital.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 6 MB, รองรับเฉพาะไฟล์ pdf
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *