ภาษา

สมัครงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

รายละเอียด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
หน้าที่รับผิดชอบ : - ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารดำเนินงาน วางแผนงบประมาณ และบริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของสายงาน เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร
- วางแผนจัดสรรอัตรากำลังคนภายในสายงานให้เหมาะสม เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการขององค์กร
- วางแผน และบริหารติดตามการพัฒนาความรู้ และทักษะของงานปฏิบัติการ
- ติดตามการพยาบาลดูแลลูกค้าในช่วงพักฟื้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- บริหารติดตามการประสานงานแพทย์ และการจัดคิวนัดหมาย เพื่อวางแผน และจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานให้แก่แพทย์และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
- วางแผน และบริหารคลังสินค้าให้เป็นระบบระเบียบ และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย และรักษาคุณภาพของสินค้า วางแผนพัฒนา
- บริหารระบบข้อมูลคลังสินค้า เพื่อให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้
- รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสายงาน เพื่อรายงานและนำเสนอแก่ผู้บริหาร
- ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสายงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
- ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสายงาน และพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
- มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร ศึกษา
- ติดตามข่าวสารความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กร เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
- เพศ : ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านพยาบาลศาสตร์
-ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
- เป็นสมาชิกการพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านผู้อำนวยการพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 3 ปี
- มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
- มีทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี


สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โบนัสประจำปี

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
โทร. 02-8369970 (คุณบอย)
หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr@bangkokchainhospital.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 6 MB, รองรับเฉพาะไฟล์ pdf
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *